Ikrafttredelse av lov 10 juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. Delegering av myndighet og overgangsbestemmelser.

DatoFOR-1988-06-10-457
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 452
Ikrafttredelse10.06.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 10. juni 1988. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner trer i kraft straks.

II

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-§ 1-2 annet ledd
-§ 1-3 annet og tredje ledd
-§ 2-2 annet ledd nr. 6
-§ 2-3 annet ledd
-§ 2-6 annet ledd
-§ 2-7 tredje ledd
-§ 2-8 første og annet ledd
-§ 2-9 annet og tredje ledd
-§ 2-10 første, annet, sjuende og niende ledd
-§ 2-12 fjerde og femte ledd
-§ 2-13
-§ 2-14
-§ 2-15 første og femte ledd
-§ 2-16 fjerde ledd
-§ 3-2 første ledd
-§ 3-3 første og fjerde ledd
-§ 3-5 første og annet ledd
-§ 3-6 første og annet ledd
-§ 3-7 første og annet ledd
-§ 3-8 første ledd
-§ 3-9 første ledd
-§ 3-10 første ledd annet og tredje punktum og fjerde ledd annet punktum
-§ 3-11 annet ledd
-§ 3-13 annet ledd
-§ 3-16 fjerde ledd
-§ 3-17 første og annet ledd
-§ 3-18 første ledd
-§ 4-1 annet ledd
-§ 6-2 2) e) (Forretningsbankloven § 21)
-§ 6-2 3) d) (Sparebankloven § 25 første og annet ledd)

III

Med hjemmel i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 6-1 gis følgende overgangsbestemmelser:

1.For foretak som kommer inn under denne lov og som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse må kravene iht. følgende bestemmelser oppfylles innen 31. desember 1990:
-§ 2-2
-§ 2-3
2.For foretak som kommer inn under denne lov og som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse trer følgende bestemmelser i kraft 31. desember 1990:
-§ 2-4
-§ 6-2 1) (Gjelder bare opphevelsen av finansieringsvirksomhetsloven § 5 annet og tredje ledd).
-§ 6-2 2) a) (Endringer i forretningsbankloven § 7)
-§ 6-2 2) d) (Endringer i forretningsbankloven § 16)
3.Søknad om godkjennelse av samarbeidsavtaler inngått mellom finansinstitusjoner før denne lovs ikrafttredelse må sendes departementet innen seks måneder, jf. § 2-7.
4.§ 2-8 trer i kraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrifter med hjemmel i § 2-8 annet ledd.
5.Kravene iht. følgende bestemmelser skal være oppfylt innen 30. juni 1989:
-§ 2-10 (Gjelder bare finansieringsforetak og selskap eller annen institusjon som nevnt i lov om finansieringsvirksomhet)
-§ 6-2 2) b) (Endringer i forretningsbankloven § 13 første ledd åttende punktum)
-§ 6-2 2) c) (Endringer i forretningsbankloven § 14 første ledd)
-§ 6-2 3) a) (Endringer i sparebankloven § 13 annet ledd annet punktum)
-§ 6-2 3) e) (Endringer i sparebankloven § 34 annet ledd)
6.Følgende bestemmelser trer i kraft etter nærmere bestemmelse av departementet:
-§ 6-2 2) h) (Endringer i forretningsbankloven § 24 annet ledd)
-§ 6-2 3) c) (Endringer i sparebankloven § 24 tredje ledd nr. 2)
7.Mht. § 6-2 3) d) - ny § 25 i lov om sparebanker - gjelder følgende:

Egenkapitalkravet skal være oppfylt senest innen 30. juni 1992 og slik at det frem til 30. juni 1994 gis anledning til opptak av ansvarlig lånekapital utover gjeldende retningslinjer. De ordinære retningslinjer skal følges etter 30. juni 1994.

8.Foretak som driver finansiell leasing og som er unntatt fra konsesjonsplikt iht. lov 11. juni 1976 nr. 71 § 1 annet ledd nr. 4, skal ha søkt om tillatelse iht. denne lovs § 3-3 innen seks måneder. Departementet kan gi regler om avvikling av foretak som ikke har søkt tillatelse eller ikke blir meddelt tillatelse.
9.For foretak som er meddelt tillatelse til å drive virksomhet før denne lovs ikrafttredelse og som driver finansiell leasing, skal kravet til ansvarlig kapital i § 3-17 oppfylles for denne delen av virksomheten innen 31. desember 1989.
10.Forskrift av 1. oktober 1970 gitt med hjemmel i sparebankloven § 25 sjuende ledd om høyeste grense for sparebankers kreditt til norske kommuner, gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 2-10 første ledd.
11.Forskrift av 19. april 1988 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 71 §§ 19a og 21 om opplysningsplikt overfor låntagere gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 2-12 fjerde ledd og § 4-2 annet ledd.
12.Forskrift av 18. september 1981 og 13. januar 1984 gitt med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 71 § 17 om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 3-1 første ledd.
13.Forskrift av 23. oktober 1987 gitt med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 71 § 21 om sikkerhetsstillelse for låne- og garantiformidlere gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 4-2 annet ledd.