Forskrift om delegering av tilsettingsmyndighet for kirkelige tjenestemenn.

DatoFOR-1988-06-17-648
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1988 672
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endretFOR-1990-12-21-1022
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§51b
Kunngjort
KorttittelForskr. om delegering av tilsettingsmynd.

Fastsatt ved kgl.res. av 17. juni 1988. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. Endret 22. desember 1989 nr. 1273, (Ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet). 

1.Sokneprestembeter som ikke er forbundet med prosteembete omgjøres ved ledighet til soknepreststillinger.

Residerende kapellanembeter og kallskapellanstillinger omgjøres ved ledighet til kapellanstillinger.

2.I medhold av lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning § 51 bokstav b gis bispedømmerådene fullmakt til å tilsette menighetsprester, kateketer og tjenestemenn ved bispedømmerådskontor etter regler fastsatt i forskrifter.

I medhold av lov av 31. mai 1985 nr. 40 om diakontjeneste i Den norske kirke § 2 fastsettes forskrift2 om tilsetting i bispedømmeråd av soknediakon.

Kirke- og undervisningsdepartementet1 bemyndiges til å foreta endringer i forskriftene.

3.Kirke- og undervisningsdepartementet1 bemyndiges til å fastsette instruks for sokneprest- og kapellanstillinger og til å delegere denne myndigheten videre til bispedømmerådene.
4.Biskopene bemyndiges til uten hinder av N.L. 2-3-9 å ordinere teologiske kandidater som er tilsatt av bispedømmeråd i sokneprest- og kapellanstillinger.
5.Kirke- og undervisningsdepartementet1 kan gi nærmere regler til gjennomføring av denne resolusjonen som trer i kraft med virkning fra 1. januar 1989.
1Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i følge Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022
2Nærmere opplysninger om forskriftene gis av departementet.