Delegering av myndighet etter lov om verdipapirbørs.

DatoFOR-1988-09-30-754
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 715
Ikrafttredelse18.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-17-57 jf LOV-2000-11-17-80-§10-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter børsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 30. september 1988. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende paragrafer i børsloven 17. juni 1988 nr. 57 delegeres til Finansdepartementet:

§ 1-2.Tillatelse til å opprette børs
§ 1-3.Regler om valutanoteringer
§ 1-4.Unntak for mindre børser
§ 1-6.Børsforskrifter
§ 2-1.Fastsettelse av godtgjørelse for børsrådets medlemmer
§ 3-3.Regler om kvalifikasjoner for børsrepresentant
§ 3-5.Regler om at andre enn fondsmeglere kan delta på børsen
§ 4-3.Nærmere regler om opptak til børsnotering og notering av kurser på papirer som skal leveres og avregnes på et senere tidspunkt
§ 4-4.Regler om opplysningsplikt ved kapitalforhøyelse
§ 4-6.Regler for gjennomføring og offentliggjøring av kursnoteringene og oppbevaringen av registreringene
§ 4-7.Regler om opplysningsplikt og offentliggjøring
§ 4-9.Regler om når et selskap anses for å være i overtakelsessituasjon og om tilbudsplikt i visse tilfelle
§ 4-10.Regler om strykning av verdipapirer
§ 4-11.Regler om suspensjon
§ 4-12.Suspensjon av all handel og kursnotering ved børsen
§ 5-1.Regler om avgiftene og fordeling og innkreving av dem
§ 6-3.Overtredelsesgebyrets øverste grense
§ 7-1.Ikrafttredelse
§ 7-2.Bestemmelser om omdanning, avvikling og overgangsbestemmelser for eksisterende børser