Delegering av myndighet til Vegdirektoratet til å begjære påtale på statens vegne. 

DatoFOR-1988-10-07-775
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1988 730
Ikrafttredelse27.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort
KorttittelDelegering til Vegdir. etter straffeloven

I medhold av straffelovens § 79 fjerde ledd, har Samferdselsdepartementet 7. oktober 1988 gitt Vegdirektoratet eller den Vegdirektoratet bemyndiger, fullmakt til å begjære påtale på statens vegne i saker som hører under Vegdirektoratets saksområde og til å utøve de beføyelser som tilligger fornærmede etter straffeprosesslovens kapittel 29 (Borgerlige rettskrav) forsåvidt angår verdier forvaltet av Statens vegvesen.