Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om naturvern § 18.

DatoFOR-1988-10-20-4323
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.11.1988
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§18, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelegering til DN etter naturvernloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 20. oktober 1988 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 18.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Departementets myndighet til å treffe vedtak om midlertidig vern i medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 18 delegeres til Direktoratet for naturforvaltning med virkning fra 1. november 1988. Klager over vedtak om midlertidig vern fattet etter dette tidspunkt skal behandles av Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).