Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om naturvern § 4, § 6, § 10, § 12, § 13, § 14, § 21, § 22 og § 23

DatoFOR-1988-11-03-4324
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.11.1988
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf. LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelegering til DN etter naturvernloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 3. november 1988 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 4, § 6, § 10, § 12, § 13, § 14, § 21, § 22 og § 23, jf. delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Herved delegeres Klima- og miljødepartementets myndighet etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 4, § 6, § 10, § 12, § 13, § 14, § 21, § 22 og § 23, jf. kgl.res. 3. juli 1987 nr. 572, til å

1.endre verneområdets navn
2.rette feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernete område
3.foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer (utvidelse eller innskrenkninger)
4.gi bestemmelser om skjøtsel forsåvidt det ikke etter annen bestemmelse er lagt til fylkesmannen eller annen forvaltningsmyndighet
5.gi bestemmelser om merking mv. etter § 21
6.gi bestemmelser om ferdselsregulering etter § 22 første ledd
7.gi dispensasjon etter § 23 forsåvidt ikke dispensasjonsmyndigheten etter annen bestemmelse er lagt til fylkesmannen eller annen forvaltningsmyndighet
8.foreta andre endringer i vernebestemmelsene som ikke strider mot formålet med vernet
9.oppheve eldre fredninger der verneformålet er bortfalt

til Direktoratet for naturforvaltning, med virkning fra 15. november 1988.

Alle saker vedrørende dette skal etter denne dato sendes direktoratet. Departementet vil ferdigbehandle de sakene som er innkommet før dette tidspunkt.

Delegeringen gjelder tilsvarende i forhold til vernevedtak truffet i medhold av lov 25. juli 1910 nr. 3 om naturfredning og lov 1. desember 1954 nr. 2 om naturvern.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).