Overføring av myndighet etter sjømannsloven og visse andre lover til Nærings- og handelsdepartementet. Overføring av myndighet etter en del forskrifter til Sjøfartsdirektoratet.

DatoFOR-1988-12-23-1081
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 1088
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endretFOR-2006-06-30-730 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet etter sjømannsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1988. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. av 20. desember 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).

I

Myndighet etter sjømannsloven og visse andre lover, i samsvar med nedenstående oppregning, ble med virkning fra 1. januar 1997 overført fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Kgl.res. av 26. mai 1962 om instruksjonsrett overfor utenriksstasjonene i sjømannssaker med hjemmel i lov av 18. juli 1958 nr. 1 om utenrikstjenesten.

Kronprinsreg.res. av 5. mai 1967 om endring i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 om visse andre lover som trer i kraft 1. juli 1967.

Kgl.res. av 8. august 1975 for så vidt gjelder delegering etter sjømannslov av 30. mai 1975 nr. 18 

§ 22 tredje ledd

§ 26 tredje og fjerde ledd

§ 27 syvende ledd

§ 28 nr. 5

§ 42 tredje ledd

§ 47 første og annet ledd

§ 49 tredje ledd

§ 50 fjerde ledd

§ 51

§ 54 første ledd

Kgl.res. av 31. januar 1986 litra II for så vidt gjelder delegering etter sjømannslov av 31. mai 1975 nr. 18 

§ 3 nr. 1 første og tredje ledd

§ 4 annet, tredje og fjerde ledd

§ 8 sjette, syvende, åttende og niende ledd

§ 13 nr. 3

§ 18 nr. 3

§ 20 nr. 3

§ 21 åttende ledd

§ 26 femte og sjette ledd

§ 28 nr. 6

§ 30 fjerde ledd

§ 40 nr. 1, tredje ledd

§ 40 nr. 2 og nr. 4

§ 46 tredje ledd

§ 50 femte og sjette ledd

Myndighet til å bemyndige lokale kontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen og norske utenriksstasjoner til å treffe beslutninger etter de ovenfor nevnte bestemmelser.

Kgl.res. av 31. januar 1986 nr. 223 litra V for så vidt gjelder innsending av hyrebeløp som nevnt i sjømannsloven § 22 femte ledd.

0Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1156, 30 juni 2006 nr. 730 (i kraft 1 juli 2006).

II

Visse forskrifter endres slik at myndighet etter disse overføres fra 1. januar 1989 fra Direktoratet for sjømenn til Sjøfartsdirektoratet i samsvar med nedenstående oppregning:

Forskrift om norske skips forpliktelse til å medta sjøfolk som hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltning gitt ved kgl.res. plakat av 5. juni 1908 med senere endringer, senest ved kgl.res. av 2. oktober 1953.

Forskrift om utbetaling til norske sjøfolk som seilte ute i krigsårene, gitt ved kgl.res. av 25. august 1972.

Forskrifter om arbeidsområdet for sjømenn som innehar ledende stilling om bord, gitt ved Kronprinsreg.res. av 17. oktober 1975.

Forskrift om sjømannslovens virkeområde, gitt ved kgl.res. av 31. januar 1986 nr. 222.

Forskrift om anvendelse av ulovlig fratrådt sjømannshyretilgodehavende, gitt ved kgl.res. av 31. januar 1986 nr. 223.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.