Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter sjømannsloven.

DatoFOR-1988-12-27-4321
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endretFOR-2006-06-16-646 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18, FOR-1988-12-23-1081
Kunngjort
Rettet04.01.2005 (vedtaksdato)
KorttittelDeleg. til Sjøfartsdir. etter sjømannsloven

Fastsatt av Utenriksdepartementet 27. desember 1988 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18, jf. overføringsvedtak 23. desember 1988 nr. 1081. Endret ved forskrift 16 juni 2006 nr. 646. 

Sjøfartsdirektoratet gis myndighet til å utferdige forskrifter eller gi bestemmelser i medhold av lov 30. mai 1975 nr. 18 Sjømannslov § 3 nr. 1 første og tredje ledd, § 4 annet, tredje og fjerde ledd, § 8 sjette, syvende, åttende og niende ledd, § 13 nr. 3, § 18 nr. 3, § 20 nr. 3, § 21 åttende ledd, § 22 tredje ledd, § 26 tredje, femte og sjette ledd, § 27 syvende ledd, § 28 nr. 5 og 6, § 30 fjerde ledd, § 40 nr. 1 tredje ledd, § 40 nr. 2 og 4, § 42 tredje ledd, § 46 tredje ledd, § 47 første og annet ledd, § 49 tredje ledd, § 50 fjerde, femte og sjette ledd, § 51 samt § 54 første ledd.

Videre gis Sjøfartsdirektoratet myndighet til å bemyndige lokale kontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen og norske utenriksstasjoner til å treffe beslutninger etter de ovennevnte bestemmelser.

Hyretilgodehavender til sjømenn som ulovlig har gått fra tjenesten skal sendes Sjøfartsdirektoratet, jf. sjømannsloven § 22 femte ledd første punktum.

- - -

- - -

Myndighet overføres fra 1. januar 1989.

0Endret ved forskrift 16 juni 2006 nr. 646 (i kraft 1 juli 2006).