Delegering av myndighet etter lov om ligningsforvaltning til Finans- og tolldepartementet.

DatoFOR-1989-02-03-74
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 49
Ikrafttredelse03.02.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om del. av myndighet etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 3. februar 1989 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 første og annet ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 første og annet ledd delegerer Kongen sin myndighet til å gi forskrifter om visse skattyteres plikt til å føre regnskap og om hvordan regnskapsføringen skal innrettes. Myndigheten delegeres til Finans- og tolldepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.