Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om verdipapirhandel m.v. (§ 11 a og b og IV om myndighet til å sette lover i kraft).

DatoFOR-1989-06-09-376
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 400
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-61
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter verdipapirhandelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juni 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Kongens myndighet etter følgende paragrafer i lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel mv delegeres til Finansdepartementet: 

§ 11 a første ledd

-fastsettelse av hvilke opsjoner eller indeksopsjoner som til enhver tid vil være gjenstand for omsetning. 

§ 11 a annet ledd, femte punktum

-godkjennelse av opsjonssentral 

§ 11 a tredje ledd

-regler om opsjonshandel og for virksomhet i forbindelse med handel med opsjoner. 

§ 11 b

-nærmere regler om terminhandel. 

IV

-Ikrafttredelse