Delegering av myndighet etter lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).

DatoFOR-1989-06-16-387
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 444
Ikrafttredelse06.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-54-§2-1, LOV-1989-06-16-54-§2-2, LOV-1989-06-16-54-§2-3, LOV-1989-06-16-54-§3-2, LOV-1989-06-16-54-§3-3, LOV-1989-06-16-54-§4-1, LOV-1989-06-16-54-§4-2, LOV-1989-06-16-54-§5-2, LOV-1989-06-16-54-§6-1
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter statistikkloven

Fastsatt ved kgl.res. av 16. juni 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende paragrafer i lov om offisiell statistikk og statistisk Sentralbyrå (statistikkloven) delegeres til Finans- og tolldepartementet. 

§ 2-1

beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk. 

§ 2-2 første ledd

ved forskrift eller enkeltvedtak pålegge enhver å gi de opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette. 

§ 2-3

nærmere regler om tvangsmulkt. 

§ 3-2 tredje ledd

nærmere bestemmelser om praktisering av reglene om administrative datasystemer. 

§ 3-3 annet ledd

bestemmelse om at offentlige forskningsinstitutter skal regnes som forvaltningsorgan i forhold til bestemmelsene om samordning av statistikk. 

§ 4-1 annet ledd

forskrift om (styrets) og administrerende direktørs oppgaver. 

§ 4-2 annet ledd

oppnevning av styrets leder, dets nestleder og 5 ordinære medlemmer med varamedlemmer for en periode av 4 år. 

§ 5-2 forskrift om gjennomføring og utfyllling av loven. 

§ 6-1 første ledd

ikrafttredelse 

§ 6-1 fjerde ledd

bestemmelse om at lovens regler om varighet og opphør av taushetsplikt for opplysninger også skal gjelde for opplysninger om større administrative datasystemer.

Det departement som Statistisk Sentralbyrå etter loven § 4-1 er underlagt skal være Finans- og tolldepartementet.