Forskrift om delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v.

DatoFOR-1989-06-26-1076
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1989 917
Ikrafttredelse01.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-04-12-2, FOR-1988-04-29-312 jf LOV-1997-01-10-9-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering av myndighet til SNT

Med virkning fra 1. september 1989 har Landbruksdepartementet 26. juni 1989 med hjemmel i kgl.res. av 29. april 1988 nr. 312 kap. XIII delegert sin myndighet til å fatte enkeltvedtak etter §§ 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19 og 28 i lov 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v. til Statens næringsmiddeltilsyn.