Ikrafttredelse av lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1989-07-14-553
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 695
Ikrafttredelse01.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-05-13-26-§5, LOV-1988-05-13-26-§6
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av inkassoloven. Delegering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) trer i kraft 1. oktober 1989.

II

Kongens myndighet etter inkassoloven § 5 annet ledd og § 6 annet ledd delegeres til Kredittilsynet.