Delegering av myndighet til fylkesmennene til å sette i kraft § 26 tredje ledd i lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

DatoFOR-1989-08-10-1428
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1990 267
Ikrafttredelse21.05.1990
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-03-17-11
Kunngjort
KorttittelDelegering til fylkesmannen, forurensningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 10. august 1989 med hjemmel i kgl.res. 17. mars 1989 nr. 168.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet har delegert til fylkesmennene myndigheten etter lov av 17. mars 1989 nr 11, avsnitt III nr (2), til å fastsette fra hvilket tidspunkt endring i forurensningslovens § 26, 3. ledd skal tre i kraft.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).