Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet. Delegering og overgangsbestemmelser etter loven. Overgangsbestemmelser for anvendelsen av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner på forsikringsselskaper m.v.

DatoFOR-1989-08-25-825
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 803
Ikrafttredelse25.08.1989
Sist endretFOR-1990-01-26-66
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39, LOV-1988-06-10-40
Kunngjort
KorttittelForsk. om deleg., lov om forsikr.virksomhet m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. august 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 26. januar 1990 nr. 66.

I

Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet settes ikraft straks. (§ 3-6 ble satt i kraft fra 17. mars 1989).

II

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-§ 1-1 annet ledd
-§ 2-1 første ledd
-§ 2-2 første ledd
-§ 2-4 tredje ledd
-§ 3-2 første ledd
-§ 3-5 første ledd bokstav b
-§ 3-6 første og annet ledd
-§ 3-7 første og annet ledd
-§ 4-2 annet ledd
-§ 5-1 første og tredje ledd
-§ 5-4 fjerde ledd
-§ 5-5 tredje ledd
-§ 7-1 tredje ledd
-§ 7-2 tredje ledd
-§ 7-3 første, annet og tredje ledd
-§ 7-4 annet ledd
-§ 7-6 andre, tredje og fjerde ledd
-§ 7-8 tredje ledd
-§ 7-9
-§ 8-4
-§ 8-6
-§ 8-7 andre ledd
-§ 9-2 første ledd
-§ 9-3 andre ledd
-§ 9-4
-§ 10-1 første ledd
-§ 11-2 første ledd
-§ 11-4 fjerde ledd
-§ 11-6 andre ledd
-§ 11-7 første og annet ledd
-§ 11-8 (jf. § 3-6 og § 11-7)
-§ 11-11 første og annet ledd
-§ 12-4
-§ 12-5
-§ 13-4
-§ 13-6
-§ 13-7
-§ 13-8

III

Med hjemmel i lov om forsikringsvirksomhet § 15-4 gis følgende overgangsregler:

1)For forsikringsselskap som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse, trer følgende bestemmelser i kraft 31. desember 1990:
-§ 5-8 første ledd
-§ 7-2
2)Forskrift av 19. april 1985 nr. 1870 gitt med hjemmel i § 4 a i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 nr. 1 for skadeforsikringsselskaper om årsoppgjør m.m. gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 6-1.
3)§ 81 i lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 nr. 1 om aktivering og avskrivning av etablerings- og nytegningsomkostninger gjelder fortsatt inntil forskrift som nevnt i § 6-1 er fastsatt for livsforsikringsselskaper.
4)Ved anvendelse av § 7-3 gjelder følgende:

For skadeforsikringsselskaper som drev virksomhet her i riket 1. juli 1985 skal egenkapitalen minst være 2,5 prosent pr. 31. desember 1989, 3,5 prosent fra 31. desember 1991 og 4,5 prosent fra 31. desember 1993.

For livsforsikringsselskaper som driver virksomhet her i riket ved lovens ikrafttredelse skal egenkapitalen minst være 2,5 prosent pr. 31. desember 1989, 3,5 prosent fra 31. desember 1991 og 4,5 prosent fra 31. desember 1993.

Forsikringsselskaper som omfattes av overgangsreglene i første og annet ledd, kan fram til 31. desember 1992 gis anledning til å dekke opp til 50 prosent av egenkapitalkravet ved opptak av ansvarlig lånekapital. Etter 31. desember 1992 kan det gis anledning til at 1/3 av egenkapitalkravet dekkes med ansvarlig lånekapital.

5)Gjeldende regler om forhåndskontroll av premier og vilkår i lov om forsikringsselskaper gjelder inntil forskrift i henhold til § 7-6 annet ledd er fastsatt.
6)§ 7-8 trer ikraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrift som nevnt i § 7-8, tredje ledd. Inntil ikrafttredelsen gjelder någjeldende regler om overføring.
7)§ 8-1 tredje ledd trer i kraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrift som nevnt i samme ledd. Inntil ikrafttredelsen skal overskuddet fordeles i henhold til de regler som er godkjent for det enkelte livsforsikringsselskap etter lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 nr. 1.
8)Sikkerhetsfondet skal beregnes etter de regler som er godkjent for det enkelte selskap for beregning av krigs- og katastrofefondets nedre grense inntil ikrafttredelsen av forskrift som nevnt i § 8-4.
9)Forskrift av 23. juni 1989 nr. 415 om bl.a. kapitalkrav for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper § 6 jf. § 3 annet ledd og § 7 (gitt med hjemmel i lov 18. juni 1938 nr. 12 om tillegg til lov om forsikringsselskaper av 29. juli 1911 nr. 1 § 1 sjette ledd og § 2 femte ledd) gjelder tilsvarende med hjemmel i denne lovs § 12-4 inntil forskrift som nevnt i § 12-4 er fastsatt.
10)Kredittilsynet gir regler om gjennomføringen av opphevingen av ordningen med båndlegging av livsforsikringsselskapenes midler.

IV

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 6-1, jf. § 2-15 siste ledd og lov om forsikringsvirksomhet § 15-4, gis følgende overgangsregler for anvendelsen av loven på forsikringsselskaper og andre selskaper som omfattes av lov om forsikringsvirksomhet (jf. § 3-5) og som driver virksomhet når loven trer ikraft:

1)§ 2-2 første ledd første punktum og § 2-3 første ledd, jf. § 2-6 er ikke til hinder for at noen i tiden frem til 31. desember 1990 har eierandeler som tilsammen overstiger den fastsatte grense på 10 pst. for så vidt det dreier seg om eierandeler som er ervervet i samsvar med selskapets vedtekter forut for det tidspunktet lov om forsikringsvirksomhet er trådt ikraft.
2)Selskapet må oppfylle kravene etter § 2-2 første ledd annet punktum, annet ledd og tredje ledd, jfr. § 2-6, innen 31. desember 1990.
3)§ 2-3 annet ledd, jf. § 2-6, er ikke til hinder for at andre enn norske statsborgere i tiden fram til 31. desember 1990 har eierandeler som til sammen overstiger grensen på 15 pst. For så vidt det dreier seg om eierandeler som er ervervet i samsvar med selskapets vedtekter forut for det tidspunkt lov om forsikringsvirksomhet er trådt i kraft. Fastsetter selskapets vedtekter en grense for hvor stor eierandel andre enn norske statsborgere til sammen kan ha som er på 15 prosent eller mer, men ikke over 25 prosent, skal denne grense anses som fastsatt med hjemmel i § 2-3 annet ledd siste punktum og gjelde inntil videre, men ikke utover 31. desember 1990.
4)§ 2-4 trer i kraft 31. desember 1990.
5)Søknad om godkjennelse av samarbeidsavtaler inngått før lov om forsikringsvirksomhet er trådt ikraft, må sendes departementet innen 6 måneder etter tidspunktet for ikrafttreden, jf. § 2-7.
6)§ 2-8 trer ikraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrifter med hjemmel i § 2-8 annet ledd.
7)Kravene i § 2-10 må være oppfylt senest 31. desember 1990, jf. dog lov om forsikringsvirksomhet § 15-2 siste ledd.
8)Fristen etter § 2-15 regnes fra det tidspunkt lov om forsikringsvirksomhet er trådt ikraft.