Ikrafttredelse av lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1989-10-13-1040
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 910
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-65
Kunngjort
KorttittelDelegering etter yrkesskadeforsikringsloven.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 13. oktober 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring trer i kraft 1. januar 1990.

II

(1) Myndighet etter yrkesskadeforsikringsloven § 3 annet ledd til å treffe avgjørelse om at kommune eller fylkeskommune kan unnlate å tegne yrkesskadeforsikring, skal ligge hos Kommunal- og arbeidsdepartementet eller den det gir fullmakt.
(2) Myndighet til å godkjenne forsikringsgivere og forsikringsvilkår etter yrkesskadeforsikringsloven § 4 delegeres til Kredittilsynet.