Ikrafttredelse av lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1989-12-15-1241
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 1117
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-69, LOV-1989-06-16-70
Kunngjort
KorttittelDelegering etter fal. og natskforsl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring trer i kraft 1. juli 1990.

II

1.Kongens myndighet etter forsikringsavtaleloven § 20-1 legges til Justis- og politidepartementet.
2.Kongens myndighet etter forsikringsavtaleloven § 1-1 tredje og fjerde ledd, § 1-2 bokstav d, § 2-4, § 10-1 tredje ledd, § 10-2 bokstav g, § 11-4, § 17-2 tredje ledd, § 17-8 og § 19-15 tredje ledd legges til Kredittilsynet.
3.Kongens myndighet etter naturskadeforsikringsloven § 1 annet ledd, § 3 første og annet ledd og § 4 annet og tredje ledd legges til Justis- og politidepartementet.