Omorganisering av departementsstrukturen - endringer i oppgaver, ansvarsområder og ressursfordeling.

DatoFOR-1989-12-22-1273
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1989 1194
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endretFOR-1990-12-14-986
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om omorganisering av departementene

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989 (del I-IV og IX). Jfr. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (1989-90). Fremmet av Statsministeren.

I

Med virkning fra 1. januar 1990 opprettes fire nye departementer med funksjoner og myndighet som beskrevet i foredraget og vedlegg til denne resolusjon: Familie- og forbrukerdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet samt Kirke- og kulturdepartementet.

II

Fra samme dato nedlegges Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og vitenskapsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet.

III

Fra 1. januar 1990 endrer Kommunal- og arbeidsdepartementet navn til Kommunaldepartementet.

IV

Med virkning fra 1. januar 1990 slås Utenriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp sammen til ett departement, Utenriksdepartementet, med funksjoner og myndighetsområde som beskrevet i foredraget og vedlegg til denne resolusjon.

IX

De nye departementer gis fullmakt til å foreta de nødvendige endringer i instrukser og bestemmelser som følge av omorganiseringen. 

VEDLEGG 1. OPPRETTELSE AV FAMILIE- OG FORBRUKERDEPARTEMENTET

I. Gjelder overføringer av stillinger.

II. Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v.

Til Familie- og forbrukerdepartementet overføres følgende:
1.Myndighet etter følgende lover overføres fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet:
-Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene. I kgl.res. av 9. mars 1979 endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet.
-Lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v.
-Lov av 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern § 39 b).
-Lov av 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. Kgl.res. av 10. juni 1983 nr. 1099 oppheves m.h.t. delegering til Forbruker- og administrasjonsdepartementet, jf. pkt. II.
-Lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer.
2.Myndighet etter følgende lover overføres fra Sosialdepartementet:
-Lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd.
-Følgende bestemmelser i lov av 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern § 13, § 15, § 26 b), § 39 annet og tredje ledd, § 40 første og femte ledd, § 41, § 53, § 45, § 51 siste ledd og § 68. Ansvar etter barnevernslovens øvrige bestemmelser skal fortsatt ligge i Sosialdepartementet.
-Lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon.
3.Myndighet etter følgende lover overføres fra Justisdepartementet:
-Lov av 31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning av egteskap (ekteskapsloven). 

I følgende kgl.res. endres Justisdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet:

Kgl.res. av 13. desember 1918, 27. januar 1961 og 11. februar 1983 nr. 83. 

Kgl.res. av 15. februar 1935 oppheves. 

-Lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan holde brudevigjing i utlandet og utenlands tenestemakt i Noreg, jfr. §§ 2, 6 og 7. 

I kgl.res. av 16. desember 1960 endres Justisdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet 

-Lov av 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
-Lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre med unntak av siste ledd. 

I kgl.res. av 12. april 1985 nr. 842 endres Justisdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet. 

-Lov av 24. mars 1972 nr. 11 om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp m.m. (angrefristloven).
4.Miljøverndepartementet og Familie- og forbrukerdepartementet pålegges å legge fram forslag til hvilken myndighet som etter produktkontrolloven skal overføres til Familie- og forbrukerdepartementet.
5.Forvaltningsoppgaver og fullmakter m.v. som skal overføres fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet:
-Lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud.
-Lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår.
-Lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukerkjøpstvister.
-Lov av 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider for utsalgssteder.
-Kgl.res. av 7. september 1984 nr. 1649 om forskrifter om produksjonstilskudd til dagsaviser.
-Kgl.res. av 14. april 1978 om midlertidige forskrifter om samdistribusjonstilskudd til dagsaviser.
-Kgl.res. av 5. februar 1985 om retningslinjer for tilskudd til visse publikasjoner.
-Kgl.res. av 18. mai 1979 om retningslinjer for statens annonsering i dagspressen.
-Kgl.res. av 12. juni 1987 nr. 494 om tilskudd til innvandrerpublikasjoner.
-Kgl.res. av 6. april 1979 om instruks for departementenes informasjonskontorer.
-Styret for Statens institutt for forbruksforskning opprettet ved kgl.res. av 8. juni 1973.
-Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon opprettet ved kgl.res. av 21. desember 1983.
-Arbeidsgruppe om kommersielt trykk på barn og unge opprettet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. september 1989.
-Sekretariat for Regjeringens informasjonsutvalg underlagt Statsministerens kontor.
-Kontaktutvalget mellom staten og dagspressen partsoppnevnt 1976.
-Støtteutvalget for dagsavisene opprettet ved kgl.res. av 7. september 1984 nr. 1649.
-Rådet for samdistribusjonstilskudd opprettet ved kgl.res. av 14. april 1978.
-Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning opprettet ved kgl.res. av 3. desember 1976.
-Støtteutvalget for innvandrerpublikasjoner opprettet ved kgl.res. av 12. juni 1987 nr. 494.
-Barneombudets råd oppnevnt ved kgl.res. av 21. august 1981.
-Mannsrolleutvalget oppnevnt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet for perioden 1986-90.
-Klagenemnda for likestilling oppnevnt ved kgl.res. av 23. februar 1979.
6.Myndigheten etter følgende resolusjon overføres fra Sosialdepartementet:
-Kgl.res. av 5. desember 1986 om Statens adopsjonskontor.  Kgl.res. av 15. mars 1985 nr. 661 oppheves.

III

Annen myndighet: se pkt. IV-VII i eget vedlegg om Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

VEDLEGG 2. OPPRETTELSE AV ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET

I. Gjelder overføringer av stillinger.

II. Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v.

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet overføres følgende:
1.Myndighet etter følgende lover overføres fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet:
-Lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 29, jfr. § 31. I kgl.res. av 5. mai 1972 erstattes Forbruker- og administrasjonsdepartementet med Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn. I kgl.res. av 11. november 1983 erstattes Forbruker- og administrasjonsdepartementet med Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse. I kgl.res. av 18. juli 1980 endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet med Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordningen i apoteketaten. I kgl.res. av 18. juli 1980 endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet med Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Midlertidig lov av 31. mars 1989 nr. 12 om regulering av inntekter og utbytte § 10. I lovens § 2 nr. 3 bokstav j) er det anført at rapportering om avtaleinngåelse skal skje til Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Slik rapportering skal fra 1. januar 1990 skje til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. Kgl.res. 23. juli 1982 nr. 1209 oppheves.
-Lov av 26. juni 1953 nr. 4 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis myndighet til å fatte vedtak etter §§ 7 første ledd, 8, 9 sjette ledd, 15 tredje ledd, 24, 25 tredje ledd første punktum, 26 første ledd og 42 første, tredje og fjerde ledd. Departementet skal dog ikke fatte vedtak om minstepriser etter § 24 nr. 1 bokstav a og nr. 2 bokstav Den myndigheten som i medhold av prisloven ellers er delegert til Forbruker- og administrasjonsdepartementet, eller opprettholdt for Forbruker- og administrasjonsdepartementet, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kgl.res. av 5. mai 1972 oppheves m.h.t delegering til Forbruker- og administrasjonsdepartementet i henhold til denne loven.

-Lov av 7. juli 1967 nr. 13 om regulering av leie for husrom m.v. Den myndighet som i loven er delegert til departementet overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Den myndighet som i medhold av loven ellers er delegert til Forbruker- og administrasjonsdepartementet eller opprettholdt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet, overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kgl.res. av 5. mai 1972 oppheves m.h.t. delegering til Forbruker- og administrasjonsdepartementet i henhold til denne loven.

-Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp. I kgl.res. av 27. juni 1986 nr. 1305 endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen. Kgl.res. av 27. november 1970 endres slik at fullmakten overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål. Kgl.res. av 7. juni 1974 endres slik at fullmakten overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Lov av 30. mai 1975 nr. 18 sjømannslov § 54 a. Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter.
2.Myndighet etter følgende lover overføres fra Kommunal- og arbeidsdepartementet:
-Lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting.

Myndighet etter §§ 12, 29, 34 bokstav a og 41 delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

-Lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd kap. 4 om stønad under arbeidsløyse m.v.

I kgl.res. av 2. juni 1989 nr. 361 endres Kommunal- og arbeidsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Myndighet etter § 4-6 og § 4-8 delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

3.Forvaltningsoppgaver og fullmakter m.v. som skal overføres fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet:
-Lov av 20. desember 1985 nr. 102 om opphevelse av eldre lovbestemmelser. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fører tilsyn med at lovens intensjoner blir etterlevd. Departementet rapporterer om departementenes arbeid til regjeringen.
-Lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre. I kgl.res. av 21. desember 1979 gjøres følgende endringer: Nytt fjerde punktum i punkt I andre ledd skal lyde: Slik sak skal forberedes og fremmes av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Kgl.res. av 20. desember 1985 om retningslinjer for utførelse av trykningsarbeid i staten.
-Kronprinsreg.res. av 28. november 1975 om Statens bygge- og eiendomsdirektorat.
-Kgl.res. av 26. januar 1979 om Statens forvaltningstjeneste.
-Kgl.res. av 25. oktober 1985 om Reglement for personalforvaltningen i departementene.
-Kgl.res. av 4. november 1988 om å nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere lønnssystemet i staten.
-Kgl.res. av 28. juli 1989 om å nedsette et utvalg for å utrede en evt. framtidig rettsordning for offentlige tjenestepensjonsordninger.
-Kgl.res. av 1. november 1985 om oppnevning av Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.
-Kgl.res. av 15. april 1988 om oppnevning av utvalg til å føre forhandlinger om ny jordbruksavtale.
-Kgl.res. av 27. oktober 1989 om oppnevning av Statens forhandlingsutvalg for statlig støttetiltak for fiskerinæringen.
-Kgl.res. av 30. november 1984 om endring i reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling.
-Kgl.res. av 30. november 1984 om ny instruks for arkivarbeidet i statsforvaltningen.
-Kgl.res. av 26. februar 1986 om effektivisering av statens hustrykkerier.
-Kgl.res. av 21. desember 1984 om opprettelsen av Datapolitisk råd, senest endret ved kgl.res. av 13. mai 1988.
-Kgl.res. av 22. mai 1987 om fornyelsesprogram for statsforvaltningen.
-Kgl.res. av 8. september 1989 om Lovstrukturutvalget.
-Kgl.res. av 29. april 1988 om Statens næringsmiddeltilsyn. Punkt XIV i kgl.res. skal lyde: SNT utarbeider instruks for lederen. Instruksen trer i kraft etter godkjenning av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Kgl.res. av 7. august 1981, senest endret 10. november 1988 om Instruks for fylkesmenn.
-Kgl.res. av 25. mai 1951 om Instruks for fylkeskontorsjefene. Til første setning under pkt. 1 skal tilføyes: Reglementet forvaltes av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
-Kgl.res. av 18. september 1987 om Statskonsult.
-Rådet for Hove leir og friluftssenter, jf. stortingsvedtak av 29. juni 1971.
-Utvalget for fordeling av støtte til politiske partier oppnevnt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1970.
-Fellesblankettutvalget, opprettet av Finans- og tolldepartementet 18. desember 1961.
-Statens lønnsutvalg oppnevnt ved kgl.res. av 6. desember 1974.
-Styret for Statens Pensjonskasse oppnevnt ved kgl.res. av 1917.
-Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten opprettet ved kgl.res. 6. oktober 1978.
-Utvalg for å vurdere lønnssystemet i staten oppnevnt ved kgl.res. 4. november 1988.
-Utvalg til å utrede en evt. fremtidig nettopensjonsordning for offentlige tjenestepensjonsordninger m.v. oppnevnt ved kgl.res. av 28. juli 1989.
4.Forvaltningsoppgaver og fullmakter m.v. som skal overføres fra Kommunal- og arbeidsdepartementet:
-Kronprinsreg.res. av 5. september 1947 om Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker, jf. lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting, § 2 fjerde ledd, jf. kgl.res. av 4. juli 1947.
-Kgl.res. av 28. oktober 1977 om Stavangerutvalget. Utvalget skal avgi uttalelse om bruk av utenlandsk arbeidskraft på den norske kontinentalsokkelen.
-Kgl.res. av 7. september 1945 om Arbeidsdirektoratets styre, i henhold til provisorisk anordning av 4. mai 1945 om opprettelse av et midlertidig arbeidsdirektorat. Nåværende styre med hjemmel i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting, § 2, jf kgl.res. av 27. mai 1949 om Reglement for arbeidsdirektoratet.
-Arbeidsleieutvalget, opprettet 25. oktober 1984 av Kommunal- og arbeidsdepartementet, i henhold til Reglement for Arbeidsdirektoratet § 7.
-Pendlerutvalget, opprettet høsten 1971 av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
-Kontaktorgan for attføring, opprettet 21. april 1986 av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

III

I kgl.res. av 30. august 1985 om bestemmelser om arbeidet med offentlige utredninger, lover, forskrifter, stortingsmeldinger og -proposisjoner, Regelverksinstruksen, er Forbruker- og administrasjonsdepartementet tillagt et generelt ansvar for instruksen ved å fremme endringer m.v. Denne oppgaven overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Der hvor departementets oppgave er ivaretatt av Familie- og likestillingsavdelingen skal Forbruker- og administrasjonsdepartmentet endres til Familie- og forbrukerdepartementet. Hvor Forbruker- og administrasjonsdepartementet er nevnt ellers skal dette endres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Det gjøres følgende endringer: I pkt. 1.5 og pkt. 2.2.2 annet avsnitt endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

I pkt. 3.3.1 endres Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet.

I pkt. 2.2.1 femte avsnitt og pkt. 2.2.2 tredje avsnitt endres Kommunal- og arbeidsdepartementet til Kommunaldepartementet.

IV

Myndighet lagt til departementer ved forskrifter i henhold til lover nevnt i denne resolusjonen skal forvaltes av de departement vedkommende hjemmelslov overføres til.

Andre oppgaver som ikke er spesifikt nevnt i denne resolusjonen og som ivaretas av avdelinger som overføres, skal på tilsvarende måte ivaretas av avdelingene i de nye departementene.

V

Det skal umiddelbart iverksettes arbeid for å tilpasse alle berørte forskrifter, instrukser, rundskriv, reglement osv. ved at departementenes navn endres.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Familie- og forbrukerdepartementet gis myndighet til å fatte alle nødvendige vedtak for at slik tilpasning skal kunne skje, herunder endre forskrifter, enkeltvedtak, instrukser og avtaler utferdiget av Kongen i statsråd og av departementer.

VI

Begge de nye departementene skal snarest tilskrive avtalepartnere og meddele de endringer som er foretatt her. Også andre skal informeres etter behov.

VII 

VEDLEGG 3. OPPRETTELSE AV KIRKE- OG KULTURDEPARTEMENTET

I. Gjelder overføringer av stillinger.

II. Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v.

Til Kultur- og kirkedepartementet overføres følgende:
1.Forvaltningen av følgende lover overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
-Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108.
-Lov om særavgift på utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd og bilder av 12. juni 1981 nr. 69.
-Lov om avgift på offentlig omsetning av bildende kunst av 4. november 1948 nr. 1.
-Lov om Riksteatret av 13. desember 1948 nr. 5.
-Lov om Norsk språkråd av 18. juni 1971 nr. 79.
-Lov om målbruk i offentlig teneste av 11. april 1980 nr. 5.
-Lov om kringkasting av 13. juni 1980 nr. 36.
-Lov om nærkringkasting av 27. november 1987 nr. 71.

Lov om kabelsendingar av 10. juni 1988 nr. 46.

-Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.
-Lov om bibliotekvederlag av 29. mai 1987 nr. 23.
-Midlertidig lov om fotokopiering av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet av 8. juni 1979 nr. 40.
-Lov om avgift til Det norske komponistfond av 9. april 1965 nr. 1.
-Lov om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner av 14. desember 1956 nr. 4.
-Lov om avleveringsplikt av trykksaker til offentlige biblioteker av 9. juni 1939 nr. 2.
-Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument av 9. juni 1989 nr. 32.
-Lov om tipping i samband med idrettstevlingar av 21. juni 1946 nr. 2.
-Lov om forbud mot profesjonell boksing av 12. juni 1981 nr. 68.
2.Myndighet tillagt Kultur- og vitenskapsdepartementet i følgende lover
-Forskrifter gitt i medhold av lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961 nr. 2, § 16, første ledd, § 17, annet ledd, § 20, første ledd.
-Lov om rett til fotografi av 17. juni 1960 nr. 1, § 6.
3.Myndighet som i følgende stortingsvedtak er lagt til Kultur- og vitenskapsdepartementet
-Stortingsvedtak av 19. juni 1965 om vedtekter for Norsk kulturfond.
-Stortingsvedtak av 11. desember 1963 om regler for statsstønad til norske filmproduksjoner.
4.Myndighet etter følgende kgl.res. overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
-De resolusjoner som er gitt i medhold av lover som nevnt under punkt 3.
-De kgl.res. som er gitt i medhold av lov av 23. oktober 195 om oreigning av fast eiendom § 5, jf § 2 nr. 4, nr. 5, nr. 34 og 38.
5.Forvaltningen av følgende forskrifter overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
-Forskrifter om skrivemåten av stadnamn, fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 31. mai 1957.
-Forskrifter om målform i eksamensoppgåver, fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 7. juli 1987.
-Forskrifter om gebyr for kopiar/utskrifter/avskrifter frå arkivverket, fastsatt ved kgl.res. av 10. februar 1989.
6.Følgende råd og utvalg oppnevnt av Kongen eller av Kultur- og vitenskapsdepartementet overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
a.Faste råd og utvalg.
-Kringkastingsrådet, opprettet ved kgl.res.
-Statens musikkråd, opprettet ved kgl.res. 15. september 1961.
-Statens filmproduksjonsutvalg, opprettet ved kgl.res. 28. mai 1955.
-Norsk kulturråd, opprettet ved stortingsvedtak 11. desember 1964.
-Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, opprettet ved kgl.res. 24. november 1967.
-Norsk Språkråd, opprettet ved kgl.res. 1. januar 1969.
-Statens kortfilmutvalg, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 1. januar 1961.
-Manuskriptstøtteutvalget for film, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 1. januar 1969.
-Statens museumsråd, opprettet ved kgl.res. 1. september 1978.
-Statens bibliotekråd, opprettet ved kgl.res. 19. oktober 1979.
-Tapsdeknings- og importstøtteutvalget, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. januar 1985.
-Nærkringkastingsnemnda, opprettet i henhold til lov av 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting.
b.Utredningsutvalg.
-Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene, opprettet ved kgl.res. 9. september 1988.
7.Forvaltningen av kirkerettslig lovgivning fra før 1814, Grunnlovens bestemmelser om religionen og følgende lover overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Lov av 1. august 1821 angaaende de Nordlandske Kirkers Salg.
-Lov av 24. juli 1827 ang. hvorvidt Bekjendtgjørelser fra Prædikestolen om verdslige Gjenstande skulle finde sted.
-Lov av 4. august 1827 angaaende Forandringer i Loven af 20de August 1821 om det beneficerede Gods.
-Lov av 28. november 1836 indeholdende Forandringer i Lovene om det beneficerede Gods af 20de August 1821 og 4de August 1827.
-Lov av 11. april 1857 om Stiftskapellaner.
-Lov av 3. mars 1866 indeholdende Forandring i den Norske Lovs 2-2-4, forsaavidt angaar personelle Kapellaner, Kaldskapellaner og Katheketer.
-Lov av 10. juni 1876 om utvidet Adgang til Udførelse af kirkelige Forretninger.
-Lov av 19. juni 1882 nr. 1 om Salg af det Overflødige af Embedsgaarde.
-Lov av 1. juli 1893 nr. 2 indeholdende Tillæg til Lovgivningen om det beneficerede Gods.
-Lov av 8. juli 1896 indeholdende Forandringer i Lov om det beneficerede Gods af 20de August 1821 og senere Tillægslove.
-Lov av 12. april 1897 ang. Forandring i Forordning af 27 Marts 1686 om en extraordinær Bededag.
-Lov av 3. august 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde.
-Lov av 14. mai 1902 nr. 1 om det praktisk-teologiske Seminar.
-Lov av 15. august 1911 nr. 1 om konfirmantforberedelse og konfirmation.
-Lov av 3. mai 1913 om likbrænding.
-Lov av 25. juli 1913 nr. 1 angaaende ophævelse av nogen bestemmelser om forkyndelse ved gudstjenesten og om nadverens forvaltning.
-Lov av 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn.
-§ 1. Lov av 23. februar 1923 om anvendelse av visse prestegårdsinntekter.
-Lov av 11. august 1924 nr. 4 om Agder bispedømmes deling.
-Lov av 16. juni 1939 nr. 1 om innløsning av jordavgifter, løs landskyld, jordeboksrettigheter og beslektede avgifter m.v.
-Lov av 12. desember 1947 nr. 3 om deling av Oslo bispedømme.
-Lov av 22. desember 1950 nr. 1 om endringer i bestemmelsene om bededagen.
-Lov av 23. mai 1952 om deling av Hålogaland bispedømme.
-Lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning.
-Lov av 9. desember 1955 nr. 11 om presteboliger og prestegårder.
-Lov av 5. april 1957 nr. 1 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v.
-Lov av 18. mars 1960 nr. 1 om adgang til å utnevne til geistlige embeder personer som har tatt teologisk avgangseksamen ved Det norske misjonsselskaps misjonsskole.
-Lov av 15. juni 1962 nr. 1 om opphevelse av Fisketiendefondet.
-Lov av 5. april 1963 nr. 1 om klokkere.
-Lov av 31. mai 1963 nr. 1 om endringer i lovgivningen om de kirkelige fond.
-Lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden.
-Lov av 16. juni 1967 nr. 2 om organister.
-Lov av 10. mai 1968 nr. 1 om deling av Oslo bispedømme.
-Lov av 19. juni 1969 nr. 50 om kateketteneste.
-Lov av 11. juni 1982 nr. 52 om et nytt bispedømme på Nord-Vestlandet.
-Lov av 31. mai 1985 nr. 40 om diakontjeneste i Den norske kirke.
-Lov av 18. desember 1987 nr. 100 om endring i lov 20. desember 1985 nr. 102 om opphevelse av en del foreldede lovbestemmelser.
8.Myndighet etter følgende kgl.res. overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Resolusjon av 27. august 1937 som bemyndiger departementet til å fastsette visse bestemmelser etter lov om kapiteltakster av 25. juni 1937.
-Kgl.res. av 2. juni 1960 om ekspropriasjon av fast eiendom til Kirker og Kirkegård, gitt i medhold av lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom §§ 2 nr. 1 og 34.
-Kronprinsreg.res. av 16. desember 1960 om rett til å stifte ekteskap etter norsk lov, gitt i medhold av lov av 30. juni 1955 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og norsk tenestemakt i Noreg §§ 1 og 3.
-Kgl.res. av 17. september 1976 post II hvorved avgjørelsesmyndigheten som er lagt til Kongen i Universitetsfundasen av 1824 delegeres til departementet for så vidt angår ansettelse i presteembete.
-Kgl.res. av 13. mars 1981 om at lektor og stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar skal tilsettes av departementet.
9.Myndighet som i følgende stortingsvedtak er lagt til Kirke- og undervisningsdepartementet overføres til Kirke- og kulturdepartementet:
1950, 20. nov. Lønnsregulativ m.v. for prester i Den
norske kirke 
1956, 13. des. Den norske kirkes landsfond 
1962, 13. des. Kontorholdsgodtgjøring til kommunene. 
10.Følgende midlertidige utvalg, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet, overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Utvalg til å tilpasse høymesseliturgien til Samisk
-Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer. 

VEDLEGG 4. OPPRETTELSE AV UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

I. Gjelder overføringer av stillinger.

II Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v.

Til Utdannings- og forskningsdepartementet overføres følgende:
1.Forvaltningen av følgende lover overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Lov om statens reseptarskole av 16. juni 1972 nr. 45.
-Lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr. 49, med endring i lov nr. 37 av 3. juni 1988 og lov nr. 76 av 16. juni 1989.
-Lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler av 11. juli 1986 nr. 53.
-Lov om universiteter og vitenskaplige høgskoler av 16. juni 1989 nr. 77.
-Lov om utdanningsstøtte til elever og studenter av 26. april 1985 nr. 21.
-Lov om organisering av velferd for elever og studenter av 9. mai 1986 nr. 19.
-Kapittel 3 Avgivelse av lik i lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. av 9. februar 1973 nr. 6.
2.Myndighet etter følende kgl.res. overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
-De resolusjoner som er gitt i medhold av lover som nevnt under pkt. 1.
-De kgl.res. som er gitt i medhold av lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom § 5, i den utstrekning de gjelder § 2 nr. 2 universitet og høgskule.
-Kgl.res. av 29. mars 1985 om vedtekter for Statens håndverks- og kunstindustriskole.
-Kronprinsreg.res. av 13. juli 1973 om vedtekter for Det norske meteorologiske institutt.
-Kgl.res. av 10. august 1984 om vedtekter for Statens balletthøgskole.
-Kgl.res. av 10. august 1984 om vedtekter for Statens teaterhøgskole.
-Kgl.res. av 19. april 1985 om forskrifter for Statens operahøgskole.
-Kgl.res. av 20. februar 1976 om reglement for regionale høgskoler.
-Kgl.res. av 7. januar 1977, pkt. II, III og IV om delegering av fullmakt vedrørende ingeniørhøgskoler og kunst- og håndverksskoler.
-Kgl.res. av 12. januar 1979 pkt. 7 om delegering til Kirke- og undervisningsdepartementet av fullmakt fra Stortinget til Kongen med hensyn til endringer av professorat, dosentur og mellomgruppestillinger m.v.
-Kgl.res. av 19. desember 1980 om overføring av helsepersonellutdanning fra Sosialdepartementet.
-Kgl.res. av 10. mai 1985 om oppnevning av interimstyre for sivilingeniørutdanning i Telemark.
-Kgl.res. av 12. desember 1985 om organisering av sivilingeniørutdanningen i Stavanger og siviløkonomutdanningen i Bodø.
3.Forvaltningen av følgende forskrifter overføres fra Kultur- og vitenskapsdepartementet
-Forskrifter og andre regler for opptak, studieadministrative ordninger m.m. for regionale høgskoler.
-Forskrifter om særlig utdanningsstønad til ungdom i indre Finnmark, fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet
4.Følgende råd og utvalg oppnevnt av Kongen eller av Kultur- og vitenskapsdepartementet eller tidligere overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet
a.Permanente råd og utvalg:
-Riksbibliotekrådet, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 20. oktober 1970.
-Lederopplæringsrådet i Norge, opprettet ved kgl.res. 10. september 1971.
-Rådet for sosialarbeiderutdanning, opprettet ved kgl.res. 25. november 1966.
-Fagråd for ergoterapi- og fysioterapiutdanning, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 1. mars 1981.
-Fagråd for sjukepleierutdanning, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 1. mars 1981.
-Fagråd for radiografutdanning, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 1. mars 1981.
-Fagråd for vernepleierutdanning, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 11. september 1981.
-Fagråd for bioingeniørutdanning, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 15. mars 1985.
-Lærerutdanningsrådet, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet i kraft av lov om lærerutdanning av 8. juni 1973 nr. 49.
-Utvalget for sivilarkitekttittelen, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 6. desember 1988.
-Utvalget for sivilingeniørtittelen, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 6. desember 1988.
-Nemnda for siviløkonomtittelen, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 14. juli 1989.
-Norges almenvitenskaplige forskningsråd, opprettet ved kgl.res. 12. mai 1949.
-Norges råd for anvendt samfunnsforskning, opprettet ved kgl.res. 3. oktober 1986.
-Kontaktutvalget for forskning, opprettet ved kgl.res. 1. januar 1987.
b.Utredningsutvalg.
-Utvalg til å vurdere forbedring av studieopplegg, undervisning og læring ved universiteter og høgskoler, opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 12. oktober 1989.
5.Forvaltningen av følgende lover overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Lov 12. november 1948 om brevskular
-Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen
-Lov 31. mai 1976 om voksenopplæring
-Lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærerutdanning, unntatt § 1 annet ledd og kapittel V - VI
-Lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring
-Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring
-Lov 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet
-Lov 8. juni 1984 nr. 64 om folkehøgskolar
-Lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova).
6.Myndighet tillagt Kirke- og undervisningsdepartementet i følgende lov
-Lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærerutdanning 

§ 4 nr. 2 siste punktum

§ 5 nr. 3 siste punktum og nr. 4

§ 9 nr. 2

§ 10 første ledd

§ 11 nr. 2

§ 12 nr. 1 og nr. 3

§ 13 annet ledd 2. punktum.

7.Myndighet m.v. som i følgende stortingsvedtak er lagt til Kirke- og undervisningsdepartementet
-Ansvaret for undervisningen av innvandrere, St.pr.nr. 93 for 1973-74
-Ansvaret for norskundervisningen for flyktninger, St.prp.nr. 144, Innst.S. nr. 311 for 1981-82
-Ansvaret for driften av Voksengymnaset Hegdehaugen, Stortingsvedtak 23. mai 1989.
8.Myndighet etter følgende kgl.res. fra Kirke- og undervisningsdepartementet
-Kgl.res. 14. mai 1976 om tilsettingsreglement for statens spesialskoler
-Kgl.res. 12. juni 1981 om skolevirksomheten på Svalbard.
9.Følgende råd og utvalg oppnevnt av Kongen eller av Kirke- og undervisningsdepartementet overføres fra Kirke- og undervisningsdepartementet
a)Permanente råd og utvalg:
-Samisk utdanningsråd
-Grunnskolerådet
-Foreldreutvalget for grunnskolen
-Lærebokutvalget
-Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier
-Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
-Rådet for videregående opplæring
-Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund
-Yrkesrådet for Skandinaviska Gjuteriskolan
-Brevskolerådet
-Voksenopplæringsrådet
b)Midlertidige utvalg:
-Utvalget for vurdering av struktur m.v. i utdanningen på mellomnivået (videregående opplæring).
10.Følgende instrukser fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet
-Instruks for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kirke- og undervisningsdepartementet som har skattefogdene som regnskapsførere, fastsatt 7. mars 1980.
-Instruks for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kirke- og undervisningsdepartementet som er egne regnskapsførere, fastsatt 7. mars 1980. 

VEDLEGG 5. SAMMENSLÅINGEN AV UTENRIKSDEPARTEMENTET OG DEPARTEMENTET FOR UTVIKLINGSHJELP

I. Gjelder overføringer av stillinger.

II. Forvaltningsansvaret for lover m.v.

Departementet for utviklingshjelp har ikke hatt forvaltningsansvar for noen lover. Retningslinjene for DUHs og NORADs virksomhet har vært nedfelt i en rekke prinsippmeldinger og Stortingets behandling av disse, senest St.meld.nr. 36 (1984-85), St.meld.nr. 34 (1986-87) og Innst.S.nr. 186 (1986-87).

Gjennomføring av bistandsvirksomheten har bl.a. vært regulert i internasjonale avtaler med de forskjellige samarbeidsland og internasjonale organisasjoner.

Instruks for NORAD og de stedlige representasjoner har vært fastsatt ved kgl.res. Som følge av sammenslåingen vil betegnelsen Departementet for utviklingshjelp opphøre. Det vil derfor være nødvendig å endre de instrukser, bestemmelser og avtaler hvor Departementet for utviklingshjelp har hatt forvaltningsansvaret, slik at henvisninger endres til Utenriksdepartementet. Det foreslås at departementet får fullmakt til å endre disse instrukser, bestemmelser etc. på behørig måte.

Det er for tiden ikke opprettet styrer, råd eller utvalg som er tilknyttet de saksfelter og enheter som overføres.

I de instrukser, bestemmelser, avtaler m.v. som er fastsatt eller godkjent ved kgl.res., skal betegnelsen Departementet for utviklingshjelp erstattes med Utenriksdepartementet i de tilfeller hvor ansvarsområdet overføres til det nye Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å foreta de nødvendige endringer i instrukser og bestemmelser som følger av sammenslåingen.