Delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om eiendomsmegling.

DatoFOR-1990-02-01-4304
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-53-§2-1, LOV-1989-06-16-53-§2-2, LOV-1989-06-16-53-§2-3, LOV-1989-06-16-53-§2-5, LOV-1989-06-16-53-§2-6, LOV-1989-06-16-53-§2-8, LOV-1989-06-16-53-§2-9, FOR-1989-06-16-386
Kunngjort
KorttittelDelegering til Kredittilsynet etter emgll.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. februar 1990 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-1, § 2-2, § 2-3, § 2-5 annet ledd, § 2-6 tredje ledd, § 2-8 og § 2-9, jf. delegeringsvedtak 16. juni 1989 nr. 386. 

Departementet delegerer myndighet til Kredittilsynet etter følgende bestemmelser fra og med ikrafttredelsestidspunktet1 for lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling: 

§ 2-1- om bevilling
§ 2-2- om opprettelse av filial
§ 2-3- om utstedelse av eiendomsmeglerbrev
§ 2-5 (2)- om godkjennelse av annen betryggende sikkerhet
§ 2-6 (3)- om samtykke til å drive annen virksomhet
§ 2-8- om tilbakekall av bevillling
§ 2-9- om tilbakekall av eiendomsmeglerbrev
11 april 1990, jf. vedtak 20 mars 1990 nr. 176.