Delegering av myndighet etter kulturminneloven

DatoFOR-1990-04-30-351
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1990 350
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter kulturminneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 30. april 1990.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 1992 nr. 1217, 31 aug 1994 nr. 888, departementets gjennomgang våren 97, jf. forskrift 25 okt 1996 nr. 1008, 19 des 2013 nr. 1757.

I

Følgende myndighet som etter kulturminneloven av 9. juni 1978 nr. 50 er lagt til Klima- og miljødepartementet, delegeres til

1.Riksantikvaren:

§ 4, avgjøre hva som er automatisk fredete kulturminner,

§ 5, fatte vedtak om fredning av fornminner uten hensyn til alder,

§ 7, listeføring av vedtak etter §§ 5 og 6,

§ 8, klagemyndighet for vedtak etter første ledd, forlenge fristen for å fastsette vilkår og gi pålegg om retting av ulovlige tiltak,

§ 9, andre ledd, forlenge fristen for å avgi uttalelse til undersøkelsespliktige tiltak,

§ 10, første ledd, vedtak om fordeling av kostnader til nødvendig gransknings- og sikringstiltak,

§ 12, avgjøre hva som er løse kulturminner, og fastsette at gjenstander skal anses som løse kulturminner uansett alder,

§ 13, fastsette finnerlønn,

§ 14, fastsette finnerlønn for skipsfunn,

§ 15, første og tredje ledd, fatte vedtak om fredning av bygninger, anlegg m.v. og forby eller regulere alle typer tiltak som er egnet til å motvirke formålet med fredningen

§ 17, gi samtykke til tvangsmessig istandsetting av fredet bygning, anlegg m.v. og gi tilskudd til godkjent vedlikehold/endring av slik bygning,

§ 18, forlenge fristen for å avgjøre om brent/skadet fredet bygning, anlegg m.v. skal istandsettes eller gjenreises,

§ 19, første og annet ledd, fatte vedtak om områdefredning og forby eller på annen måte regulere enhver virksomhet og ferdsel i fredningsområdet som er egnet til å motvirke formålet med fredningen

§ 20, tredje ledd, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området,

§ 21, første og siste ledd, fatte vedtak om områdefredning og om at bygninger m.v. innenfor et fredet område skal fjernes eller forandres,

§ 22 nr. 4, fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort for samiske kulturminner/områder,

§ 23, gi samtykke til utførsel og fastsette nærmere regler for gjennomføring av utførselsforbudet, herunder hvilke gjenstander som kommer inn under det.

2.Fylkeskommunen:

§ 15 a og § 19 tredje ledd, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet/område.

§ 22 nr. 4, fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort.

3.Samisk kulturminneråd:

Tilsvarende myndighet som under pkt. 2 delegeres til Samisk kulturminneråd forsåvidt gjelder samisk kulturminnevern.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

II

Kongens myndighet etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20 hva gjelder myndighet til å endre hvem som skal ha ansvar for forvaltningen av fredete kulturmiljøer, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Tilføyd ved forskrift 25 okt 1996 nr 1008, endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

III

Delegeringen trer i kraft 1. januar 1990.