Ikrafttredelse av lov 15. juni 1990 nr. 17 om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting.

DatoFOR-1990-06-15-452
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI Nr. 9
Ikrafttredelse15.06.1990, 01.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-17-12-§4-3, LOV-1966-06-17-12-§4-4, LOV-1947-06-27-9
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1990:17. Delegering av myndighet

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 15. juni 1990 (Res. II og III). Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

De fullmakter som i henhold til endringsloven legges til departementet, herunder fullmakten til å gi nødvendige overgangsregler, tillegges Arbeid- og administrasjonsdepartementet.

Lovendringene trer i kraft straks, med unntak av endringene i lov om folketrygd § 4-3 nr. 4 bokstav e og 4-4, og i lov om tiltak til å fremme sysselsetting, § 30 første og annet ledd og i § 32, som trer i kraft den 1. oktober 1990.