Ikrafttredelse av lov av 15. juni 1990 nr. 19 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i visse andre lover. Delegering av myndighet. Overgangsregler etter loven

DatoFOR-1990-06-15-453
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 478
Ikrafttredelse06.08.1990
Sist endretFOR-1990-12-21-1025
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1988-06-10-39, LOV-1988-06-10-40
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 15. juni 1990 (Res. II og III). Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 21 des 1990 nr. 1025.

Lov av 15. juni 1990 nr. 19 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i visse andre lover trer i kraft straks.

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet:

1)Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

§ 2-2 annet ledd pkt. 7

§ 2-9

§ 2-10 annet ledd

§ 2-15 første, tredje og sjette ledd

§ 2-16 fjerde ledd

§ 2-17 annet ledd

§ 2-18 første og tredje ledd

§ 2-23 første, annet, fjerde og femte ledd

§ 3-4

§ 3-6 tredje ledd

§ 3-10 første ledd

§ 3-17 annet og tredje ledd

2)Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker

§ 4 annet og tredje ledd

§ 7 første ledd

§ 12 første ledd

§ 21 annet og tredje ledd

3)Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 25 annet og tredje ledd
4)Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet

§ 3-7 første ledd

§ 5-4 tredje ledd

§ 7-3 annet, tredje og fjerde ledd

§ 7-8 tredje ledd.

Med hjemmel i lovens kapittel  X  gis følgende overgangsregler:

1.Lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner
a)§ 2-10 første ledd trer i kraft straks. Gjeldende regler om kredittgrense for enkeltkunde gjelder likevel inntil forskrifter som nevnt i § 2-10 annet ledd er trådt i kraft.
b)For foretak som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse må kravene etter § 3-6 fjerde ledd være oppfylt innen 31. desember 1991.
c)Endring av vedtektenes bestemmelser om representantskap og valg av nytt representantskap i samsvar med § 3-10 fjerde ledd skal være gjennomført innen 31. desember 1990. Representantskapet kan bestemme at det skal holdes nytt styrevalg.
d)§ 3-17 første ledd trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av forskrifter gitt med hjemmel i § 3-17 annet ledd. Inntil 31. desember 1992 skal kapitaldekningen til enhver tid være minst 10 pst.
2.Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker:
a)Endring av vedtektenes bestemmelser om representantskap og valg av nytt representantskap i samsvar med § 11 fjerde ledd skal være gjennomført innen 31. desember 1990.
b)Valgkomité som nevnt i § 9 fjerde ledd skal velges av representantskapet innen 31. desember 1990. Representskapet kan bestemme at det skal holdes nytt styrevalg.
c)Etter at det er valgt nytt representantskap etter § 11 fjerde ledd, kan representantskapet bestemme at det skal velges nye avdelingsstyrer i samsvar med § 12 første ledd.
d)Generalforsamlingen kan bestemme at det skal velges ny kontrollkomité etter § 13 første ledd annet punktum eller nytt medlem av kontrollkomiteen etter § 13 første ledd åttende punktum.
e)§ 21 første ledd trer i kraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrifter gitt med hjemmel i § 21 annet ledd.
3.Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker:
a)§ 24 nr. 1 oppheves fra det tidspunkt forskrifter med hjemmel i § 25 annet ledd er trådt i kraft.
b)§ 25 første ledd trer i kraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrifter gitt med hjemmel i § 25 annet ledd og i samsvar med overgangsregler som der er fastsatt.
4.Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet:
a)§ 7-3 første ledd trer i kraft samtidig med ikrafttredelsen av forskrifter gitt med hjemmel i § 7-3 annet ledd. Overgangsregler når det gjelder gjennomføringen av kapitaldekningskravet på 8 pst, fastsettes i forskrifter gitt med hjemmel i § 7-3 annet ledd.
b)Kgl.res. 25. august 1989 nr. 825 avsnitt III pkt. 4) siste punktum oppheves fra det tidspunkt forskrifter gitt med hjemmel i § 7-3 annet ledd trer i kraft.
5.Lov av 8. juni 1973 nr. 50 om UNI Forsikring - gjensidig skadeforsikringsselskap oppheves fra det tidspunkt departementet godkjenner vedtak om omdannelse i henhold til lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-18 første ledd.
6.Forskrifter gitt av Finans- og tolldepartementet før ikrafttredelsen av denne endringslov videreføres med hjemmel i de tilsvarende lovbestemmelser som gjelder etter endringene.
7.Departementet kan gi overgangsregler samt gjøre unntak fra det som er fastsatt i punkt 1 bokstav c) og punkt 2 bokstavene a) og b).