Forskrift om myndighet til Klima- og miljødepartementet etter naturvernloven (MIK-prosjektet)

DatoFOR-1990-07-13-554
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1990 614
Ikrafttredelse13.07.1990
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om MIK-prosjektet

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1990 med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 26. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Innen prosjektet miljøvern i kommunene (MIK) kan det gjøres forsøk med å overføre myndighet etter naturvernloven til kommuner for så vidt gjelder myndighet som idag er tillagt fylkesmannen.

Klima- og miljødepartementet får myndighet til å treffe vedtak om slik delegering. Delegeringen kan begrenses til nærmere presiserte deler av den myndighet som er nevnt foran.

Klima- og miljødepartementet skal samtidig sette nærmere vilkår for delegeringen, herunder regler for klage og omgjøring.

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).