Ikrafttredelse av lov av 9. mars 1990 nr. 4 om endring i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen om ammunisjon m.v.

DatoFOR-1990-08-24-688
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 688
Ikrafttredelse01.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1-§5
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1990:4 (endr. i våpenloven)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 24. august 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I

Lov av 9. mars 1990 nr. 4 om endringer av lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. settes i kraft fra 1. oktober 1990. Når det gjelder luft- og fjærgevær og luft- og fjærpistoler gjelder loven først fra det tidspunkt og i det omfang Justis- og politidepartementet bestemmer, jfr. lovens § 5 annet ledd.

II

Fra samme tid bestemmes i medhold av nevnte lov:

1.Lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon § 8 får ikke anvendelse når et haglgevær, luft- eller fjærgevær eller en luft- eller fjærpistol er ervervet før loven her trer i kraft.