Ikraftsetting av lov av 20. mai 1988 nr. 35 om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Delegering av myndighet m.v.

DatoFOR-1990-11-09-888
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1990 894
Ikrafttredelse09.11.1990
Sist endretFOR-1999-12-10-1275 (fra 01.01.2000)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter luftfartsloven m.v

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 9. november 1990. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 1. april 1994 nr. 303 (ny hjemmel), 10 des 1999 nr. 1275. 

1.Lov 20. mai 1988 nr. 35 om endringer i lov 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart tek straks til å gjelde.
2.Heimel til Samferdelsdepartementet til å fastsetje forskrift til utfylling av lov 20. mai 1988 nr. 35 om endringer i lov 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart.
3.Kgl.res. av 16. mars 1984 nr. 681 som gjeld forskrift om støysertifisering av sivile luftfartøyer fell bort frå det tidspunkt ein ny forskrift om miljøkrav for sivile luftfartøy tek til å gjelde, med unnatak for delegeringen til Samferdselsdepartementet.
4.Samferdelsdepartementet delegerer til Luftfartstilsynet mynde til å fastsetje forskrift om miljøkrav for sivile luftfartøy og gjere utfyllande endringar av denne.
0Endret ved delegeringsvedtak 10 des 1999 nr. 1275 (i kraft 1 jan 2000).