Ikrafttredelse av lov av 15. juni 1990 nr. 29 om endring i vergemålsloven m.m. (hjelpevergeordningen m.m.). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1990-12-14-982
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 1038
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-04-22-3-§73
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, vergemålsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 14. desember 1990. (Res. pkt 1. og 3). Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Loven trer i kraft 1. januar 1991.

Kongens myndighet etter vergemålsloven § 73 annet ledd annet punktum og tredje ledd tredje punktum delegeres til Justis- og politidepartementet.