Ikrafttredelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Delegering av myndighet m.v.

DatoFOR-1990-12-21-1017
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 1107
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endretFOR-2005-04-29-378
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§24, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet m.v. til JD

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 21. desember 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 29 april 2005 nr. 378.

I.

Lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) trer i kraft 1. januar 1991.

II.

Kongens myndighet etter §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 42, 43, 45, 48, 49 og 50 i utlendingsloven, herunder til å supplere og endre utlendingsforskriften, delegeres til Justis- og politidepartementet.1 Justis- og politidepartementet gis også myndighet til å sette § 93 i kraft.

1Delegeringsvedtak opphevet fra 29 april 2005, jf. forskrift 29 april 2005 nr. 378.

III.

Med hjemmel i forvaltningslovens §§ 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd bestemmes at forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak skal grunngis og kan påklages, ikke gjelder for vedtak om utplassering av asylsøkere i mottak etter forskriftens § 59, jf. § 60. Vedtak etter § 59 tredje ledd skal likevel grunngis.

Med hjemmel i forvaltningslovens § 28 tredje ledd bestemmes at forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak kan påklages, ikke gjelder for vedtak om bosetting av utlending i en kommune.