Endring i departementsstrukturen. Endringer i oppgaver, ansvarsområder og ressursfordeling.

DatoFOR-1990-12-21-1022
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 1990 1152
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om endr. i departementsstrukturen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Statsministeren. 

I.Med virkning fra 1. januar 1991 overføres oppgaver som beskrevet i foredraget samt i vedlegget til denne resolusjon.
II.Med virkning fra 1. januar 1991 endrer følgende departementer navn; Kirke- og kulturdepartementet til Kulturdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet til Barne- og familiedepartementet, og Utdannings- og forskningsdepartementet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
III.De berørte departementer gis fullmakt til å foreta de nødvendige endringer i instrukser og bestemmelser som følge av omorganiseringen.

Vedlegg 1. Overføringer fra Kirke- og kulturdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet.

I. Overføring av stillinger til Utdannings- og forskningsdepartementet fra Kirke- og kulturdepartementet.

II. Overføring av forvaltning av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.m.

1. Myndighet etter følgende lover overføres:

Forvaltning av kirkerettslig lovgivning fra før 1814, Grunnlovens bestemmelser om religionen samt følgende lover overføres fra Kirke- og kulturdepartementet.

-Lov av 1. august 1821 angaaende de Nordlandske Kirkers Salg.
-Lov av 11. april 1857 om Stiftskapellaner.
-Lov av 3. mars 1866 indeholdende Forandring i den Norske Lovs 2-2-4, forsaavidt angaar personelle Kapellaner, Kaldskapellaner og Katheketer.
-Lov av 10. juni 1876 om utvidet Adgang til Udførelse av kirkelige Forretninger.
-Lov av 19. juni 1882 nr. 1 om Salg af det Overflødige af Embedsgaarde.
-Lov av 3. august 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde.
-Lov av 14. mai 1902 nr. 1 om det praktisk-teologiske Seminar.
-Lov av 15. august 1911 nr. 1 om konfirmantforberedelse og konfirmation.
-Lov av 3. mai 1913 om likbrænding.
-Lov av 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn.
-Lov av 23. februar 1923 om anvendelse av visse prestegårdsinntekter.
-Lov av 11. august 1924 om Agder bispedømmes deling.
-Lov av 12. desember 1947 om deling av Oslo bispedømme.
-Lov av 23. mai 1952 om deling av Hålogaland bispedømme.
-Lov av 29. april 1953 nr. 1 om Den norske kirkes ordning.
-Lov av 9. desember 1955 nr. 11 om presteboliger og prestegårder.
-Lov av 5. april 1957 nr. 1 om geistlige embets- og tjenestemenns lønnsforhold m.v.
-Lov av 5. april 1963 nr. 1 om klokkere.
-Lov av 31. mai 1963 nr. 1 om endringer i Lovgivningen om de kirkelige fond.
-Lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden.
-Lov av 16. juni 1967 nr. 2 om organister.
-Lov av 10. mai 1968 nr. 1 om deling av Oslo bispedømme.
-Lov av 19. juni 1969 nr. 50 om kateketteneste.
-Lov av 11. juni 1982 nr. 52 om nytt bispedømme på Nord-Vestlandet
-Lov av 31. mai 1985 nr. 40 om diakontjeneste i Den norske kirke.
-Lov av 18. desember 1987 nr. 100 om endring i lov 20. desember 1985 nr. 102 om opphevelse av en del foreldede lovbestemmelser. 
2. Myndighet etter følgende resolusjoner overføres fra Kirke- og kulturdepartementet:
-Kgl.res. av 2. juni 1960 om ekspropriasjon av fast eiendom til kirker og kirkegård, gitt i medhold av lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 1 og 34.
-Kronprinsreg.res. av 16. desember 1960 om rett til å stifte ekteskap etter norsk lov, gitt i medhold av lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 og 3.
-Kgl.res. av 13. mars 1981 om at lektor og stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar skal tilsettes av departementet. 
3. Myndighet som i følge stortingsvedtak er lagt til Kirke- og undervisningsdepartementet og overført til Kirke- og kulturdepartementet ved kgl.res. av 22. desember 1989, føres over fra Kirke- og kulturdepartementet 
1950, 20. november Lønnsregulativ m.v. for prester i Den norske kirke
1956, 13. desember Den norske kirkes landsforbund
1962, 13. desember Kontorholdsgodtgjøring til kommunene 
4. Følgende midlertidige utvalg, opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet og overført til Kirke- og kulturdepartementet ved kgl.res. av 22. desember 1989, føres over fra Kirke- og kulturdepartementet
-Utvalg til å tilpasse høymesseliturgien til samisk.
-Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer. 
5. Følgende instrukser fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet og gjort gjeldende for Utdannings- og forskningsdepartementet, gjøres gjeldende for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
-Instruks for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kirke- og undervisningsdepartementet som har skattefogdene som regnskapsførere (fastsatt 7. mars 1980).
-Instruks for økonomiforvaltningen i institusjoner under Kirke- og undervisningsdepartementet som er egne regnskapsførere (fastsatt den 7. mars 1980).

Vedlegg 2. Overføring fra Kirke- og kulturdepartementet til Familie- og forbrukerdepartementet

I. Overføring av faste og midlertidige stillinger til Familie- og forbrukerdepartementet fra Kirke- og kulturdepartementet, og opprettelse av nye stillinger.

II. Overføring av forvaltning av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v.

Følgende utvalg oppnevnt av Kirke- og kulturdepartementet overføres til Familie- og forbrukerdepartementet:

-Innstillingsrådet for fordeling av tilskudd til ungdomsorganisasjoner.

Vedlegg 3. Overføring fra Familie- og forbrukerdepartementet til Kirke- og kulturdepartementet

I. Overføring av faste og tidsbegrensede stillinger til Kulturdepartementet fra Familie- og forbrukerdepartementet.

II. Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v. til Kulturdepartementet.

Forvaltningsoppgaver og fullmakter som overføres fra Familie- og forbrukerdepartementet:

-Styret for Statens lånekasse for aviser opprettet ved kgl.res. av 16.juni 1972.
-Kontaktutvalget mellom staten og dagspressen partsoppnevnt 1976.
-Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning opprettet ved kgl.res. av 3. desember 1976.
-Kgl.res. av 14. april 1978 om distribusjonstilskudd til dagsaviser.
-Støtteutvalget for dagsavisene opprettet ved kgl.res. av 7. september 1978.
-Kgl.res. av 7. september 1984 om forskrifter om produksjonstilskudd til dagsaviser.
-Retningslinjer av 5. februar 1985 om tilskudd til visse publikasjoner.
-Retningslinjer av 10. juli 1986 om tilskudd til språkutvikling i samiske publikasjoner og aviser.
-Kgl.res. av 12. juni 1987 om forskrifter om tilskudd til innvandrerpublikasjoner.
-Støtteutvalget for innvandrerpublikasjoner opprettet ved kgl.res. av 12. juni 1987.
-Stiftelsen Lettlest-avisen opprettet 30. juli 1990.
-Dagspressens beredskapsutvalg opprettet 29. august 1990.

Vedlegg 4. Overføring fra Familie- og forbrukerdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

I. Overføring av faste og tidsbegrensede stillinger til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Statens Informasjonstjeneste) fra Familie- og forbrukerdepartementet, og opprettelse av nye stillinger.

II Overføring av forvaltningen av lover, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd m.v. til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forvaltningsoppgaver og fullmakter som skal overføres fra Familie- og forbrukerdepartementet:

-Kgl.res. av 6. april 1979 om instruks for departementenes informasjonskontorer
-Kgl.res. av 18. mai 1979 om retningslinjer for statens annonsering i dagspressen
-Sekretariat for Regjeringens informasjonsutvalg opprettet 1987 og underlagt Statsministerens kontor
-Sekretariat for Regjeringens kriseinformasjonsenhet oppnevnt ved kgl.res. av 1. juni 1989