Delegering av fullmakt til Kulturdepartementet etter lov om stadnamn m.m.

DatoFOR-1991-07-04-448
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1991 429
Ikrafttredelse04.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-05-18-11-§8, LOV-1990-05-18-11-§12
Kunngjort
KorttittelDel. av fullmakt etter lov om stadnamn m.m.

Fastsett ved Regjeringens res. 4. juli 1991. Fremja av Kulturdepartementet. 

I.Dei fullmaktene Kongen har etter § 8 etter lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn til å oppnemne klagenemnd og § 12 til å gi forskrifter, blir delegerte til departementet.

Departementet får vidare fullmakt til å fastsetje reglar for gebyr for utskrifter, avskrifter og kopiar frå det sentrale stadnamnregisteret.

II.Frå den tid dei nye forskriftene trer i kraft, blir føresegner om stadnamn fastsette ved Kronprinsreg.res. av 31. mai 1957 oppheva.