Delegering av myndighet etter lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Norges Postbank.

DatoFOR-1992-06-05-429
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 412
Ikrafttredelse05.06.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-05-51-§3-1, LOV-1992-06-05-51-§3-2, LOV-1992-06-05-51-§4-5, LOV-1992-06-05-51-§5-1, LOV-1992-06-05-51-§5-3, LOV-1992-06-05-51-§7-1, LOV-1992-06-05-51-§7-3, LOV-1992-06-05-51-§8-1, LOV-1992-06-05-51-§12-1, LOV-1992-06-05-51-§12-2.
Kunngjort
KorttittelDelegering etter Postbankloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res av 5. juni 1992. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

1.Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres Samferdselsdepatementet: 

§ 3-1 (godkjennelse av vedtekter) 

§ 3-2 (godkjennelse av endringer i vedtektene) 

§ 4-5 første ledd (godkjennelse av vedtak om nedsettelse av grunnfondskapitalen) 

§ 8-1 annet ledd (regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet m.v. til bedriftsforsamlingen) 

§ 12-2 (utfyllende regler om banken og dens virksomhet).

2.Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres Finans- og tolldepartementet: 

§ 5-1 siste ledd (myndigheten til å bestemme at finansinstitusjonsloven kapittel 2a om finanskonsern skal gjelde så langt det passer) 

§ 5-3 (regler om bankens minste beholdninger av likvide midler).

3.Myndigheten til departementet i § 5-5 annet ledd (samtykke til at garantiavgiften til staten settes lavere enn bestemt i først ledd) legges til Finans- og tolldepartementet.

Med departementet i § 6-2 siste ledd (foreleggelse av endelig utkast til prinsippavtaler og andre avtaler av særlig viktighet mellom banken og Postverket) menes både Samferdselsdepartementet og Finans- og tolldepartementet. For så vidt gjelder årsplaner etter § 6-2 siste ledd, skal disse forelegges Samferdselsdepartementet.

Med departementet i § 7-1 siste ledd (godkjennelse av retningslinjer for bankens virksomhet) menes Samferdselsdepartementet.

Myndigheten til departementet i § 7-3 (avholdelse av ekstraordinært årsmøte) legges til Samferdselsdepartementet.

Med departementet i § 10-21 (melding om likviditetssvikt) menes Finans- og tolldepartementet og Samferdselsdepartementet.

Med departementet i § 12-1 annet ledd (tidspunkt for opphør av fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn) menes Samferdselsdepartementet.

Kongens myndighet etter § 6-1 annet ledd om oppnevnelse av styre, samt Kongens myndighet etter § 10-1 om avvikling av bankens virksomhet delegeres ikke.

1Opphevet ved lov 6 des 1996 nr. 75.

II

Kongens myndighet til å sette loven i kraft, bestemme at de enkelte bestemmelser skal tre i kraft til ulik tid, til å gi nærmere overgangsregler og til å fastsette den nærmere avvikling av Norges Postsparebank delegeres Finans- og tolldepartementet.