Delvis ikrafttredelse av lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd og lov 15. mars 1991 nr. 5 om endringer i Alminnelig borgerlig straffelov m.m. av 22. mai 1902 nr. 10 m.m. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1992-08-13-619
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1992 914
Ikrafttredelse01.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-03-15-3-§3, FOR-1992-08-13-620
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov om megling i konfliktråd

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regjeringens res. 13. august 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

1. Lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd trer i kraft 1. september 1992. Lovens § 2 første og tredje ledd, trer dog i kraft bare med virkning for Oslo, Akershus, Hedmark, Telemark, Rogaland og Nordland fylker og ellers for Kristiansand, Lindesnes, Mandal, Marnadal, Ålesund, Trondheim og Tromsø kommuner. For andre deler av landet trer § 2 første og tredje ledd i kraft fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
2. Lov 15. mars 1991 nr. 5 om endringer i Alminnelig borgerlig straffelov m.m. av 22. mai 1902 nr. 10 m.m, endringene i straffeprosessloven § 67 nytt fjerde ledd og ny § 71 a, trer i kraft 1. september 1992.

II

Justis- og politidepartementet gir overgangsbestemmelser for oppnevning av meglere etter forskrift av 13. august 1992 nr. 620 om megling i konfliktråd § 6 for førstkommende oppnevning.

III

Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å endre forskrift av 13. august 1992 nr. 620 om megling i konfliktråd og gi nye forskrifter i medhold av lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd § 3.