Overføring til Samferdselsdepartementet av myndighet etter plan- og bygningslovens § 18 for statlig reguleringsplan for flyplass på Gardermoen og reguleringsplan for vegtilknytning til E-6 ved Jessheim samt jernbane på samme strekning.

DatoFOR-1992-10-23-768
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1992 1064
Ikrafttredelse12.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§18
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet i forb. med Gardermoen

Fastsatt ved kgl.res. 23. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Myndighet etter plan- og bygningloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 18, som ved kgl.res. 20. juni 1986 nr. 1284 er lagt til Miljøverndepartementet, legges til Samferdselsdepartementet for så vidt gjelder statlig reguleringsplan for bygging av flyplass på Gardermoen og statlig reguleringsplan for vegtilknytning til E-6 ved Jessheim samt jernbane på samme strekning. Før Samferdselsdepartementet gjør reguleringsvedtak skal saken forelegges Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet i de saker der Forsvarets interesser er berørt til uttalelse.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å avgjøre om slik myndighet skal overføres til Samferdselsdepartementet i andre reguleringssaker som har sammenheng med gjennomføringen av Gardermo-prosjektet eller Forsvarsdepartementet i saker som gjelder Forsvarets relokalisering i Ullensaker og Nannestad.