Ikrafttredelse av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 50. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1992-11-27-864
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 23
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47, FOR-2000-10-27-1074, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov av 15. mai 1992 nr. 47

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. november 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 50, jf. delegeringsvedtak 27. oktober 2000 nr. 1074. Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved vedtak 28 des 2009 nr. 1815, 19 des 2013 nr. 1757. 

1.I henhold til lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 § 50 settes loven i kraft fra og med 1. januar 1993. 
2.Den myndighet som etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. er lagt til departementet legges til Klima- og miljødepartementet. 
3.Den myndighet som i samme lov er tillagt Kongen etter følgende paragrafer delegeres til Klima- og miljødepartementet. 

§ 3, § 6 annet ledd, § 27 fjerde ledd og § 38. 

4.Den myndighet som er lagt til departementet etter følgende paragrafer delegeres til Direktoratet for naturforvaltning: 

§ 10, § 11 første ledd, § 14, § 15 annet ledd, § 18, § 25 annet ledd, § 26, § 27 første og tredje ledd, § 33 annet ledd, § 37, § 39, § 42, § 43, § 44, § 45 og § 47. 

5.Den myndighet som er lagt til departementet etter følgende paragrafer delegeres til fylkesmannen eller fylkeskommunen: 

§ 11 annet ledd, § 12, § 13, § 15 første ledd, § 19, § 20, § 21, § 25 tredje, fjerde og femte ledd, § 31, § 34, § 35, § 36 og § 40.

Klima- og miljødepartementet gir nærmere retningslinjer om fordeling av myndighet mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. 

0Endret ved vedtak 28 des 2009 nr. 1815 (i kraft 1 jan 2010), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).