Ikrafttredelse av lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Overgangsbestemmelser.

DatoFOR-1992-11-27-865
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 23
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2014-04-11-536
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107
Kunngjort
KorttittelOvergangsbestemmelser til kommuneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. november 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 7. oktober 1993 nr. 929, 11 april 2014 nr. 536.

1.

Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner trer i kraft fra 1. januar 1993. Fra dette tidspunktet trer også forskriftene i medhold av loven i kraft, med mindre noe annet er sagt i forskriften selv.

2.

Følgende overgangsordninger skal gjelde:

a)For kontrollutvalg som velges i inneværende kommunestyreperiode kan det gjøres unntak fra valgbarhetsbetingelsene i lovens § 60 nr. 2. Kontrollutvalg som allerede er oppnevnt, kan likeledes fortsette perioden ut, selv om noen av medlemmene ikke er valgbare etter § 60 nr. 2.

Ved behandling av saker i kontrollutvalget, er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det/de aktuelle vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for vedtaket/vedtakene, inhabile ved kontrollutvalgets behandling av saken. Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan heller ikke direkte underordnet ansatt delta ved kontrollutvalgets behandling av saken.

For kommunene Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy i Østfold fylke, gjøres det unntak fra kravet i § 60 nr. 2 om å opprette kontrollutvalg. Unntaket gjelder kun for 1993. I denne perioden kan det løpende tilsynet ivaretas av de respektive formannskapene. Når disse kommunene f.o.m. 1. januar 1994 er sluttet sammen med Fredrikstad, skal det etter § 60 nr. 2 opprettes og velges kontrollutvalg i nye Fredrikstad kommune. Unntakene fra valgbarhetsbetingelsene, jf. første avsnitt under dette punktet, gjelder også for Fredrikstad ut valgperioden 1994-95.

b)Bestemmelsen om økonomiplan i kommuneloven § 44 og forskrifter med hjemmel i § 44 nr. 6, får virkning først for økonomiplaner som har 1995 som første budsjettår i planen.
c)Budsjett- og regnskapsforskriftene av 23. mars 1990 og 1. mars 1990 nr. 715 fastsatt med hjemmel i någjeldende kommunelov § 24 nr. 10 og §§ 50 og 58, og tilsvarende bestemmelser i fylkeskommuneloven, gjelder for budsjett- og regnskapsåret 1993 med mindre noe annet blir bestemt i nye forskrifter. Resultatorientert budsjett og regnskap skal likevel være obligatorisk for så vidt gjelder energiverk fra 1. januar 1993.
d)Bestemmelsen i gjeldende kommunelov § 50 og fylkeskommunelov § 47 om at underskudd etter samtykke kan dekkes inn over flere år, gjelder for underskudd i regnskapet for 1991.
e)Inndekning av regnskapsunderskudd for året 1992 og anvendelse av regnskapsoverskudd for det samme år følger bestemmelsen i § 49 i den nye lov.
f)Reglene i någjeldende kommunelov § 50 og fylkeskommunelov § 47 om fond til kapitalformål skal gjelde for fond avsatt i regnskapet for 1992 og tidligere års regnskaper. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan i særlige tilfelle dispensere fra denne bestemmelsen.
0Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 536.