Delegering av myndighet etter lov om endringer i visse lover på Finansdepartementets område (EØS-tilpasning) kap. XIV om ikrafttredelse og overgangsregler.

DatoFOR-1992-12-04-882
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1992 Nr. 24
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§2, LOV-1961-05-24-1-§4, LOV-1961-05-24-1-§5, LOV-1985-06-14-61-§8a, LOV-1988-06-10-39-§2-4, LOV-1988-06-10-39-§12-6, LOV-1988-06-10-39-§12-7, LOV-1988-06-10-40-§1-4, LOV-1988-06-10-40-§2-12, LOV-1988-06-10-40-§2-12a, LOV-1988-06-10-40-§2-17.
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lover under FD (EØS)

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov om endringer i visse lover på Finansdepartementets område (EØS-tilpasning) kap. XIV om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lovens endring av følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 første ledd.
-Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 4 første ledd og § 5 første ledd.
-Lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel § 8 A annet ledd.
-Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4 siste ledd, § 12-6 siste ledd og § 12-7 siste ledd.
-Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 4, § 2-12 siste ledd, § 2-12a første, annet og tredje ledd og § 2-17 første, annet, tredje, fjerde og sjette ledd.