Delegering av myndighet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-56 første ledd annet punktum.

DatoFOR-1992-12-04-883
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1268
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§11-56
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter tvangsloven § 11-56

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Departementets myndighet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-56 første ledd annet punktum legges til Olje- og energidepartementet.