Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1993 - endringer i oppgaver, ansvarsområder og ressursfordeling.

DatoFOR-1992-12-18-1074
DepartementStatsministerens kontor
PublisertAvd I 1992 1705
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelOmorganisering av departementsstrukturen

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Statsministeren. 

I.Med virkning fra 1. januar 1993 opprettes tre nye departementer med funksjoner og myndighet som beskrevet i foredraget og vedlegg til denne resolusjon: Nærings- og energidepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet samt Administrasjonsdepartementet
II.Fra samme dato nedlegges Næringsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet
III.- - -
IV.- - -
V.- - -
VI.De nye departementer gis fullmakt til å foreta de endringer i avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringene 

Utdrag fra foredraget:

I.Opprettelse av Nærings- og energidepartementet. Nedleggelse av Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet
a.Opprettelse av Nærings- og energidepartementet

Det opprettes et nytt departementet med betegnelsen Nærings- og energidepartementet.

Departementet overtar arbeidsområdene til Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet med tilhørende stillinger og underliggende etater. Videre får det nye departementet overført visse tilgrensede saksområder som gjelder næringspolitikk fra Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Fra Utenriksdepartementet overføres det statlige ansvaret for NORTRA. Nærings- og energidepartementet vil etter dette ha det samordnede ansvar for reiselivsnæringen. Fra Finansdepartementet overføres ansvaret for de statlige støtteordninger for finansiering av skipsbygging slik at disse samordnes med annen næringslivsfinansiering.

Det nye departementets hovedoppgave vil være å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energi- og næringspolitikk gjennom en samlet bruk av flere virkemidler for å øke mulighetene for større slagkraft og treffsikkerhet i næringspolitikken. Viktige ansvarsområder for det nye departementet vil være å bidra til:

-høy effektivitet og verdiskapning i olje- og gassvirksomheten med best mulig resultat for staten
-integrering av petroleumsbasert virksomhet med øvrig næringsvirksomhet
-effektivisering av kraftmarkedet
-samordning av behandlingen av større næringsprosjekter
-styrking av den næringsrettede forskningen
-økt internasjonalisering gjennom samordnet offentlig støtte og innkjøp m.v.
-styrket innsats overfor små og mellomstore bedrifter samt reiselivsnæringen nasjonalt og internasjonalt
-omstilling og utvikling av næringsvirksomhet og distriktspolitikk/-utbygging.

Nærings- og energidepartementet organiseres i følgende fem avdelinger:

-Administrativ og juridisk avdeling
-Energi- og vassdragsavdelingen
-Forskningsavdelingen
-Næringsavdelingen
-Olje- og gassavdelingen.
-- - -
b.Nedleggelse av Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet

Som følge av opprettelsen av et nytt Nærings- og energidepartement nedlegges Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet.

II.Opprettelse av Kommunal- og arbeidsdepartementet samt Administrasjonsdepartementet. Nedleggelse av Kommunaldepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet
a.Opprettelse av Kommunal- og arbeidsdepartementet

Det opprettes et nytt departement med betegnelsen Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kommunal- og arbeidsdepartementet overtar arbeidsområdene til Kommunaldepartementet med tilhørende avdelinger, stillinger og underliggende etater. Videre overføres ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

En sentral oppgave for det nye departementet vil være å styrke innsatsen i sysselsettingspolitikken gjennom en samordning og effektivisering av arbeidsmarkedstiltakene med større kommunalt og fylkeskommunalt ansvar for den praktiske gjennomføringen. Omleggingen er et ledd i arbeidet med oppfølging av Sysselsettingsutvalgets innstilling. Viktige ansvarsområder vil være:

-drift av Arbeidsmarkedsetaten samt bevilgningen til ekstraordinære sysselsettingstiltak
-arbeidsmarkedspolitikken sett i sammenheng med den generelle økonomiske politikken, andre nærliggende politikkområder og i internasjonale fora
-lov- og regelverket på området
-punktproblemer i arbeidsmarkedet og næringslivet
-dagpenger under arbeidsledighet
-distriktsutbygging
-lokalforvaltning, herunder kommuneøkonomien
-arbeidsmiljø og sikkerhet
-bolig- og bygningssaker
-samiske spørsmål
-innvandrerpolitikk.

Kommunal- og arbeidsdepartementet dannes på grunnlag av eksisterende avdelinger i Kommunaldepartementet samt Arbeidsavdelingen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det organiseres i følgende syv avdelinger:

-Plan- og administrasjonsavdelingen
-Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
-Bolig- og bygningsavdelingen
-Distriktsutbyggingsavdelingen
-Innvandringsavdelingen
-Kommunalavdelingen
-Arbeidsavdelingen.
-- - -
b.Opprettelse av Administrasjonsdepartementet

Det opprettes et nytt departement med betegnelsen Administrasjonsdepartementet.

Det nye departementet overtar saksområdet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tilhørende avdelinger, stillinger og underliggende etater, eksklusive arbeidsmarkedspolitikken.

Departementet vil få ansvaret for fornyelse og omstilling av offentlig virksomhet gjennom utvikling av statens personal- og forvaltningspolitikk samt ha viktige oppgaver innenfor inntekts-, pris- og konkurransepolitikken. Sentrale ansvarsområder vil være å bidra til effektiv ressursbruk:

-internt i statlig sektor, der departementet vil ha ansvaret for forvaltningspolitikk, lønns- og personalpolitikk og fellesadministrative støttetjenester for statsforvaltningen
-innenfor pris-, konkurranse- og inntektspolitikken.

Administrasjonsdepartementet dannes på grunnlag av eksisterende avdelinger i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, med unntak av Arbeidsavdelingen, og organiseres i følgende fem avdelinger:

-Administrasjonsavdelingen
-Arbeidsgiveravdelingen
-Forvaltningspolitisk avdeling
-Inntektsavdelingen
-Prisavdelingen.

Oppgavene med å sikre en sterkere og mer samordnet innsats når det gjelder departementets oppgaver i forhold til statens interne tjenesteyting og fellesadministrative støttefunksjoner legges til en egen ny seksjon for statlige fellestjenester i departementet.

- - -

c.Nedleggelse av Kommunaldepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Som følge av opprettelsen av et nytt Kommunal- og arbeidsdepartement samt Administrasjonsdepartementet nedlegges Kommunaldepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Vedlegg 1

Opprettelse av Nærings- og energidepartementet

I.Stillinger

- - -

II.Lover, forskrifter, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd mv.

Følgende overføres til Nærings- og energidepartementet:

a.Alle lover, forskrifter, fullmakter, utvalg, råd mv. under det nåværende Næringsdepartementets ansvarsområde
b.Alle lover, forskrifter, fullmakter, utvalg, råd mv. under det nåværende Olje- og energidepartementets ansvarsområde
c.Fra Finans- tolldepartementet overføres fullmakt til å gi nærmere retningslinjer for praktiseringen av ordningen med kontraheringstilskudd til reder og byggelånstilskudd til (norske) verft ved bygging og ombygging av skip og fiskebåter, gitt ved stortingsvedtak 20. desember 1989 i henhold til St.prp.nr. 1. Tillegg nr. 13 og Budsjettinnst.S II (1989-90), jfr. St.prp.nr.1. Tillegg nr. 11 (1992-93)
d.Fra Utenriksdepartementet overføres myndighet til å utpeke leder for styret for stiftelsen NORTRA (Nortravel Marketing) i samråd med stiftelsens markedsråd i henhold til § 5 i stiftelsens vedtekter, og til å oppnevne formann og medlemmer av markedsrådet. 

Vedlegg 2

Opprettelse av Kommunal- og arbeidsdepartementet

I.Stillinger

- - -

II.Lover, forskrifter, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd mv.

Følgende overføres til Kommunal- og arbeidsdepartementet:

a.Alle lover, forskrifter, fullmakter, utvalg, råd mv. under det nåværende Kommunaldepartementets ansvarsområde
b.Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet overføres alle lover, forskrifter, fullmakter, utvalg, råd m.v. under Arbeidsavdelingens ansvarsområde. 

Vedlegg 3

Opprettelse av Administrasjonsdepartementet

I.Stillinger

- - -

II.Lover, forskrifter, myndighet, fullmakter, ansvar for utvalg, råd mv.

Alle lover, forskrifter, fullmakter, utvalg, råd m.v. under det nåværende Arbeids- og administrasjonsdepartementets ansvarsområde, med unntak av Arbeidsavdelingens saksfelt, overføres til Administrasjonsdepartementet.