Delegering av myndighet etter lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 5-2 fjerde ledd jf § 6-1 annet ledd første punktum.

DatoFOR-1992-12-18-1076
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1710
Ikrafttredelse18.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§5-2, LOV-1992-06-26-86-§6-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter tvangsfullbyrdelsesloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 5-2 fjerde ledd jf § 6-1 annet ledd første punktum, delegeres til Justisdepartementet.