Delegering av myndighet til å fastsette ikrafttredelsesdato for lov 26. juni 1992 nr. 90 om endringer i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

DatoFOR-1992-12-18-1078
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1992 1710
Ikrafttredelse18.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-90
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov 1992:90

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Lov 26. juni 1992 nr. 90 om endringer i lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.