Delegering av myndighet etter lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

DatoFOR-1992-12-18-1079
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1710
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2014-04-11-536
EndrerFOR-1989-05-26-355
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelDelegering etter kommuneloven m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 18 jan 2007 nr. 47, 23 feb 2007 nr. 193, 11 april 2014 nr. 536.

I.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt Kongen etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 27 nr. 1 annet ledd.

0Endret ved vedtak 18 jan 2007 nr. 47, 11 april 2014 nr. 536.

II.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt departementet etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 27, § 30, § 44, § 45, § 46, § 48, § 50, § 51, § 54, § 56, § 58, § 59 nr. 7, § 60 og § 61.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å fastsette nærmere regler for de øvrige departementers utøvelse av lovlighetskontrollen, og til å overføre myndighet etter lov om kommuner og fylkeskommuner § 59 og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 andre ledd videre.

0Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 536.

III.

Arbeids- og sosialdepartementet gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt Kongen etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 24 og § 43.

0Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 536.

IV.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt departementet etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 39.

V.

De enkelte departementer gis fullmakt til å føre lovlighetskontroll med kommunale vedtak etter lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 § 59, med unntak av myndighetsutøvelse etter § 59 nr. 7.

Fullmakten gjelder bare vedtak som er truffet i medhold av de lover vedkommende departement forvalter. Hvert departement plikter å holde Kommunal- og moderniseringsdepartementet underrettet om de avgjørelser som tas i medhold av denne fullmakten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir nærmere regler om departementenes lovlighetskontroll.

0Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 536.

VI.

De enkelte departementer gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt departementet etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 § 28 andre ledd.

VII.

De enkelte departementer behandler kommunens eller fylkeskommunens klage på vedtak om pålegg innenfor eget fagområde etter kommuneloven § 60 d fjerde ledd jf. forvaltningsloven § 28 første ledd.

0Tilføyd ved vedtak 23 feb 2007 nr. 193.

VIII.

Bestemmelsene i punktene I - VI trer i kraft fra 1. januar 1993. Fra samme tidspunkt oppheves kgl.res. av 26. mai 1989 nr. 355 om overføring av myndighet fra Kongen til departementet og fra Kongen til fylkesmennene.

0Endret ved vedtak 23 feb 2007 nr. 193 (tidligere VII).