Delegering av myndighet etter lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene.

DatoFOR-1992-12-22-1186
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1992 1933
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-19-60-§4-7, FOR-1992-11-13-796
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter lov om skogsdrift

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. desember 1992 med hjemmel i lov av 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene § 4-7, jfr. kgl.res. av 13. november 1992 nr. 796.
Endringer: Endret ved vedtak 14 des 2000 nr. 1297, 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.Innledning

Denne forskrift gir en samlet oversikt over myndighetsfordelingen mellom Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet og Statskog SF knyttet til lov av 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven).

0Endret ved vedtak 14 des 2000 nr. 1297 (i kraft 1 jan 2001), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 2.Delegert myndighet til Statsskog SF.

Departementets myndighet etter følgende bestemmelser i statsallmenningsloven delegeres til Statsskog SF:

-§ 1-2 første ledd om allmenningsstyre.
-§ 1-4 annet og tredje ledd om allmenningsfond.
-§ 1-5 annet ledd om representasjon i årsmøter.
-§ 2-16 annet ledd om virkesrett i flere statsallmenninger.
-§ 2-18 om godkjennelse av bruksregler.
-§ 2-19 om forholdet mellom bruksregler og vedtekter etter fjellovens § 14.
-§ 2-21 om behandling av spørsmål om virkesrett.
-§ 3-1 om stemmerett.
-§ 4-1 fjerde og femte ledd om uenighet vedrørende begrensninger i utøvelse av bruksrettene.
-§ 4-2 fjerde ledd om jordskifte.
-§ 4-9 om straff og påtale.

Klage over avgjørelser truffet av Statskog SF i medhold av delegert myndighet etter første ledd kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven.

Statskog SF kan delegere sin myndighet videre til det enkelte distriktskontor. Klage over avgjørelser truffet av distriktskontorene skal avgjøres av Landbruksdirektoratet etter at styret i Statskog SF har avgitt uttalelse.

0Endret ved vedtak 14 des 2000 nr. 1297 (i kraft 1 jan 2001), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 3.Departementets myndighet.

Departementet utøver myndighet etter følgende bestemmelser i statsallmenningsloven:

-§ 2-9 om endring av driftsform.
-§ 2-16 annet ledd om virkesrett i både statsallmenning og bygdeallmenning.
-§ 4-4 annet ledd om fordeling av inntekter etter fjellloven.
-§ 4-5 om overføring av statsallmenning til administrasjon som bygdeallmenning
-§ 4-7 om forskrifter.
-§ 4-11 om overgangsregler.

Departementets avgjørelser etter bestemmelsene nevnt i første ledd kan ikke påklages, jfr. statsallmenningslovens § 4-8.

§ 4.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1993.