Delegering av myndighet til fylkesmannen etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33

DatoFOR-1993-02-24-4337
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, FOR-1992-11-27-864, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDelegering til fylkesmannen etter laksefiskel.

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 24. februar 1993 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 pkt. 2.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet gjør følgende delegering av myndighet fra Direktoratet for naturforvaltning til fylkesmannen innenfor området:

Myndighet etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. kgl.res. 27. november 1992 nr. 864 pkt. 2.

Myndigheten delegeres fra og med inneværende sesong.

Forslag til forskrift om fisketider i vassdragene utarbeides allerede i dag av fylkesmannen. Delegeringen innebærer at fylkesmannen selv får myndighet til å fastsette og kunngjøre forskrift om fisketider i vassdrag innen sitt fylke etter retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).