Delegering av myndighet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-8 femte ledd.

DatoFOR-1993-06-11-524
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 706
Ikrafttredelse11.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86
Kunngjort
KorttittelDel av myndighet etter tvangsfullbyrdelsesloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1993. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 13-8 femte ledd delegeres til Finansdepartementet.