Delvis ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m med nærmere overgangsregler.

DatoFOR-1993-07-23-764
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 877
Ikrafttredelse01.08.1993, 01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-83
Kunngjort
KorttittelDelv. ikrafttr. av endr. i rettergangslovene

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23 juli 1993 nr. 764 i medhold av lov 11 juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m avsnitt II nr. 1 og 6. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1. Delvis ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m

Lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m trer i kraft 1. august 1993. Dette gjelder likevel ikke:

(a)Loven avsnitt I nr. 12 (endringen i skattebetalingsloven § 31), nr. 26 (endringene i lov om renter ved forsinket betaling m m), nr. 32 (endringen i havneloven § 25), nr. 37 (endringen i plan- og bygningsloven § 56), nr. 38 (endringen i selskapsloven § 2-25), nr. 42 (endringen i losloven § 18), nr. 43 (endringen i forsikringsavtaleloven § 14-3) og nr. 50 Endringene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 8-18 og 11-32, jf annet ledd.
(b)Loven avsnitt I nr. 17 (endringen i arveavgiftsloven § 22).
(c)Loven avsnitt I nr. 3 Endringen i domstolloven ny § 51 a ved lov 27. november 1992 nr. 113.
(d)Loven avsnitt I nr. 39 (endringene i inkassoloven).
(e)Loven avsnitt I nr. 50 Endringene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7-19, 7-20, 7-21 og 7-25 og kapittel 7 avsnitt III overskriften og tvangsfullbyrdelsesloven ny § 7-29.

Endringene nevnt i første ledd bokstav a trer i kraft 1. januar 1994.

2. Overgangsregler til lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m

Foruten overgangsreglene i lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m avsnitt II nr. 2 til 5, gjelder følgende overgangsregler:

(a)Endringene i domstolloven §§ 38, 117 og 119 og i barnelova §§ 15 og 40 får ikke virkning for tilfeller der søknad om overføring eller spørsmål om utelukkelse er brakt inn for Høyesteretts kjæremålsutvalg før ikrafttredelsen.
(b)Endringen i domstolloven § 163 a gjelder også for saker som er brakt inn for Forbrukertvistutvalget før ikrafttredelsen.
(c)Endringene i tvistemålsloven §§ 279, 288 a og 297 gjelder også for saker som er brakt inn for forliksrådet før ikrafttredelsen.
(d)Tvistemålsloven ny § 403 a og § 404 nytt annet ledd gjelder ikke for kjæremål mot avgjørelser som er truffet før ikrafttredelsen.
(e)Endringen i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 8 gjelder for saker som bringes inn for Nord-Troms herredsrett etter ikrafttredelsen.
(f)Endringene i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer §§ 21 og 22 får også virkning for tilfeller der foreldelsesfristen er avbrutt etter § 17 før ikrafttredelsen, med mindre fordringen ved ikrafttredelsen allerede var foreldet.
(g)Endringen i midlertidig lov 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder § 5 får ikke virkning for tilfeller der krav om avliving er fremsatt for politiet før ikrafttredelsen.
(h)Endringene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 2-10 og 7-12 får også virkning for saker som er brakt inn for namsmyndighetene før ikrafttredelsen.
(i)Tvangsfullbyrdelsesloven § 8-5 nytt tredje ledd gjelder for saker om tvangsdekning som bringes inn for namsmyndighetene etter ikrafttredelsen.

For første ledd bokstav a, e, g og i gjelder domstolloven § 146 annet ledd tilsvarende.