Ikrafttredelse av lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) - Delegering av myndighet

DatoFOR-1993-08-20-811
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1993 926
Ikrafttredelse01.09.1993
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-04-02-38
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av genteknologiloven. Delegering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. august 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

Lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven), med unntak av §§ 6, 7, 8, 9 bokstav g) og h) og 10 tredje ledd, trer i kraft 1. september 1993.

II

I medhold av genteknologiloven § 28 fastsettes følgende overgangsbestemmelse:

Den som ved lovens ikraftsetting driver virksomhet som innebærer framstilling eller bruk av genmodifiserte organismer etter lovens § 9 første og annet ledd bokstav a) til f), skal framsette søknad om godkjenning etter § 10, jfr. § 11, innen 1. desember 1993. Inntil godkjenningsmyndigheten gir svar på søknaden, kan virksomheten holde fram i samme form og omfang som ved lovens ikraftsetting.

III

Kongens myndighet etter lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) §§ 10 første ledd, 11 annet ledd og for så vidt gjelder utsetting §§ 16 og 17, delegeres til Klima- og miljødepartementet.