Delegering av Kongens myndighet etter lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket § 6.

DatoFOR-1993-10-29-955
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 1089
Ikrafttredelse29.10.1993
Sist endret
EndrerFOR-1986-12-05-2165
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-16-57-§6
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, fiskerideltagelsesloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 29. oktober 1993. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å utøve den myndighet som er tillagt Kongen i § 6 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltagelsen i fisket, for så vidt gjelder myndighet til å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i bestemte fiskerier. Departementet kan herunder fastsette forskjellige begrensninger for forskjellige redskapstyper og for fartøy i forskjellige størrelsesgrupper. Fullmakten omfatter ikke begrensninger i deltagelsen i fiske etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° n.br. eller den til enhver tid gjeldende reguleringsgrense.

II

Kgl.res. av 5. desember 1986 nr. 2165 om delegering av Kongens myndighet til å opprette årlige konsesjonsordninger for ringnotfartøyer i størrelsen mellom 70 og 90 fot etter samme bestemmelse som nevnt i I, oppheves.

III

Vedtak I og II trer i kraft straks.