Ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1993-11-12-1023
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 18
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-66-§1, LOV-1993-06-11-66-§3
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av pristiltaksloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 12. november 1993. Fremmet av Administrasjonsdepartementet.

I

Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak trer i kraft 1. januar 1994.

II

Kongens myndighet til å treffe vedtak etter pristiltaksloven § 1 og § 3 første ledd annet punktum overføres til Administrasjonsdepartementet.

III

Disse bestemmelser trer i kraft straks.