Delvis ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m med nærmere overgangsregler (endringene i inkassoloven).

DatoFOR-1993-11-19-1034
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 Nr. 18
Ikrafttredelse01.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-83, LOV-1988-05-13-26-§4, LOV-1988-05-13-26-§19
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av endring i inkassoloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19 nov 1993 nr. 1034 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m avsnitt II nr. 1 og 6. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1. Delvis ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m (endringene i inkassoloven)

Endringene i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) ved lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m avsnitt I nr. 39 trer i kraft 1. januar 1994.

2. Overgangsregler til endringene i inkassoloven

For endringene i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) ved lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m m avsnitt I nr. 39 gjelder følgende overgangsregler:

(a)For inkassatorer som 1. januar 1994 driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling, trer inkassoloven § 4 første ledd nytt annet og tredje punktum først i kraft 1. januar 1995.
(b)Inkassoloven § 19 nytt annet ledd gjelder bare ved inndriving av krav som forfaller etter 1. januar 1994.