Delegering av myndighet til å fastsette beløpsgrensen for næringsfond hvor vedtektene ikke trenger godkjennelse i medhold av vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.

DatoFOR-1993-11-19-1035
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1993 1158
Ikrafttredelse19.11.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-17-§11, LOV-1917-12-14-16-§2
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet, beløpsgrense for næringsfond

Fastsatt ved kgl.res. 19. november 1993. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Myndighet til å fastsette beløpsgrensen for fond hvor vedtektene ikke trenger godkjennelse i medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 § 11 nr. 2 annet ledd siste punktum og industrikonsesjonsloven av 14. desember 1917 nr. 16 § 2 tredje ledd nr. 13 sjette ledd siste punktum delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.