Delegering av myndighet etter skifteloven § 65 tredje ledd.

DatoFOR-1993-12-10-1120
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1993 1289
Ikrafttredelse10.12.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1930-02-21-§65
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter skifteloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1993 med hjemmel i lov av 21. februar 1930 om skifte § 65 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Kongens myndighet etter skifteloven § 65 tredje ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.

II

Forskriften trer i kraft straks.